Přihlásit

Zpráva o studijní cestě do Polska

Ve dnech 12.-13. května se uskutečnila studijní cesta patnáctičlenné výpravy Unie státních zástupců do polského Krakowa. Hlavním odborným programem cesty bylo páteční setkání se zástupci tří významných institucí, spojených s polskou justicí. Nejprve jsme navštívili Krajský soud v Krakowě, kde jsme kromě prohlídky nové budovy soudu byli přijati místopředsedou Mieczysławem Potejkem a dále jeho dvěma kolegy – soudcem obchodního úseku a soudcem trestním. S těmi jsme měli možnost diskutovat nejen o organizaci soudnictví, ale i o stavu polské justice, což bylo jedním z našich hlavních cílů. Tato debata jasně demonstrovala, že názory na tzv. polskou justiční reformu jsou uvnitř soudu značně rozdílné. Zatímco místopředseda soudu zastával ke změnám pozitivní postoj, řadoví soudci byli k reformě spíše kritičtí. I když bylo deklarováno, že rozdílnost názorů mezi soudci nebrání bezproblémovému fungování úřadu, bylo patrno, že se jedná o otázku citlivou, kterou naši hostitelé nechtěli příliš rozebírat.

Po návštěvě soudu jsme pokračovali exkurzí do Národní škody prokuratury a soudnictví, která sídlí ve vedlejší, rovněž moderní budově. Uvedená instituce plní funkci, srovnatelnou s naší Justiční akademií, tedy připravuje jednak čekatele, jednak zajišťuje celoživotní vzdělávání soudců a prokurátorů. Zde jsme absolvovali ryze odbornou přednášku hlavní specialistky Ewy Dzioby, která před přeložením ke škole vykonávala funkci prokurátorky. Z ní lze vyzdvihnout několikero zajímavých informací. Kupříkladu ke studiu a tedy i přípravné službě je přijímána zhruba desetina uchazečů, kteří si místo své práce volí podle výsledků přijímacích testů. Přípravná tříletá služba se sestává obdobně jako u nás z praxe na soudech a prokuraturách, avšak vždy jeden týden v měsíci studenti tráví ve škole. Každý týdenní studijní blok je završen písemným testem na počátku dalšího bloku, přičemž je povoleno test pouze jednou opakovat. Po absolvování studia jsou absolventi tzv. akcesory, tj. neplnoprávnými prokurátory či soudci, jejichž rozhodování podléhá aprobaci nadřízeného. Toto období trvá 1-3 roky a je honorováno cca 80% řádného platu.

Odborný program jsme pak završili návštěvou Jagellonské univerzity a vyslechli jsme nejprve přednášku Andrzeje Światłowského o organizaci studia trestního práva na univerzitě. Neplánovanou událostí se stalo vystoupení soudce Krajského soudu v Krakově Dariusze Mazura, který patří mezi výrazné kritiky zásahů polské vládní moci do justice. Soudce Mazur projevil zájem o účast na diskusi s námi na půdě krajského soudu, avšak toto mu údajně nebylo umožněno. Vystoupil proto na půdě univerzity a zmapoval pro nás jednotlivé kroky polské justiční reformy a její negativní dopady na stav polské justice i společnosti. I když jsem přednášku s obdobným tématem slyšel na loňské konferenci Unie, bylo vystoupení Dariusze Mazura dle mého soudu podrobnější a přesvědčivější a stejně jako v Kroměříži, nutilo všechny zúčastněné k zamyšlení, jakým způsobem může moc soudní čelit atakům moci výkonné.

Následující den byl pak vyhrazen prohlídce města. Přesto, že počasí nebylo příliš nakloněno procházkám po krásách druhého největšího města Polska, většina z nás stihla navštívit alespoň část památek, které v průvodci Krakowem naleznete v kolonce „must see“, tedy královský hrad Wawel s korunovační katedrálou, náměstí s kostelem Nanebevzetí Panny Marie či historickou tržnicí anebo Starou synagogu v židovské části čtvrti Kazimierz.

Návštěvu Krakowa hodnotím pozitivně zejména po odborné stránce, nepochybně jsme si rozšířili své obzory a opět měli možnost zblízka nahlédnout na otázky, kterými žije nejen polská justice. Po stránce turistické pak byla krátká návštěva spíše pozváním k delšímu pobytu, který by si poznání Krakowa bezesporu zasloužilo.

Petr Hořín
První viceprezident USZ