Přihlásit

Prohlášení USZ k nálezu Ústavního soudu ze dne 28. června 2011 sp. zn. Pl. ÚS 17/10

Stanovisko Unie státních zástupců k nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 17/10 ve věci platu státních zástupců

Dnešního dne byl vyhlášen nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2011 sp. zn. Pl. ÚS 17/10, kterým byl zamítnut návrh na zrušení § 3 odst. 9 zákona č. 201/1997 Sb., jímž byl pro rok 2010 snížen plat státních zástupců.

Unie státních zástupců toto rozhodnutí Ústavního soudu respektuje. USZ vyjádřila podporu žalobám státních zástupců napadajících neústavnost shora citovaného zákonného ustanovení, přičemž významným důvodem této podpory byla skutečnost, že podáním žalob byl Ústavnímu soudu vytvořen procesní prostor k vyložení podstaty a úlohy státního zastupitelství v ústavním systému České republiky.
V tomto ohledu zdůrazňuje USZ závěry Ústavního soudu vyslovené v citovaném nálezu, podle kterých je státnímu zastupitelství svěřena významná úloha nenahraditelná pro fungování justice, přičemž z Ústavy ČR vyplývá požadavek nezávislého výkonu funkce státního zástupce. Státní zástupci pak zajišťují řadu významných a jiným orgánem nezastupitelných úkolů zejména v trestním řízení, kde zajišťují ochranu veřejného zájmu (body 39, 40, 60 nálezu).

USZ rovněž oceňuje skutečnost, že zamítavý výrok Ústavního soudu nebyl zdaleka jednoznačný, neboť, jak vyplývá z připojených disentů, plné dvě pětiny ústavních soudců považují citované zákonné ustanovení snižující platy státních zástupců za protiústavní.

Poslanecká sněmovna v současné době projednává návrh zákona, kterým má být obnoven, minulými legislativními zásahy narušený, poměr platu soudců a státních zástupců na úrovni 90%. USZ s návrhem zákona vyjádřila v připomínkovém řízení souhlas, a to navzdory skutečnosti, že ve většině západoevropských zemí je odměňování soudců a státních zástupců shodné. Ústavní soud v citovaném nálezu rovněž zdůraznil, že vláda nese odpovědnost za mimořádně kvalitní personální obsazení státního zastupitelství, které má svůj odraz rovněž v materiálním zabezpečení státních zástupců, přičemž v tomto ohledu souhlasně odkázal právě na předložený návrh zákona posilující vazbu na platovou úroveň soudců (body 62 až 64 nálezu).

Výkonný výbor USZ, v Praze dne 14. července 2011