Přihlásit

O státním zastupitelství

Úlohou státního zastupitelství, jak ji definuje čl. 80 Ústavy České republiky, je zastupovat veřejnou žalobu v trestním řízení a vykonávat další úkoly, stanoví-li tak zákon.

Postavení, působnost, vnitřní vztahy, organizaci a správu státního zastupitelství pak upravuje zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. Státní zastupitelství je dle tohoto zákona soustavou státních úřadů, které zastupují stát při ochraně veřejného zájmu ve věcech svěřených zákonem do působnosti státního zastupitelství. Za státní zastupitelství vystupují a jednají státní zástupci.

Těžiště působnosti státního zastupitelství spočívá jednak ve výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení trestním (t.j. v řízení, v němž zejména orgány Policie ČR zjišťují, zda byl nějaký skutek spáchán, zda tento skutek je trestným činem a kdo je jeho pachatelem), jednak v zastupování obžaloby v řízení před soudem. (t.j. v řízení, v němž soud na základě návrhu státního zástupce rozhoduje o případné vině a trestu pro pachatele trestného činu.)

Soustava státního zastupitelství je čtyřstupňová:

  • 86 okresních státních zastupitelství (v Praze jsou označována jako obvodní státní zastupitelství a pro okres Brno – město je příslušné Městské státní zastupitelství v Brně)
  • 8 krajských státních zastupitelství (pro Prahu je příslušné Městské státní zastupitelství v Praze)
  • 2 vrchní státní zastupitelství (v Praze a v Olomouci)
  • Nejvyšší státní zastupitelství se sídlem v Brně

Přehled všech státních zastupitelství je uveden zde: http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/StatniZast.aspx

V čele Nejvyššího státního zastupitelství a celé soustavy státního zastupitelství stojí nejvyšší státní zástupce, který je volen a odvoláván vládou na návrh ministra spravedlnosti.

Státní zástupce, v médiích označovaný nesprávně též jako státní návladní, veřejný žalobce či prokurátor, je právník, který byl ministrem spravedlnosti jmenován do funkce státního zástupce a byl přidělen k určitému státnímu zastupitelství, aby vykonával jeho úkoly.

Státním zástupcem se může stát občan České republiky, který dovršil 25 let, je bezúhonný, svéprávný, úspěšně absolvoval magisterské studium v oblasti práva na vysoké škole v České republice, úspěšně složil závěrečnou zkoušku, má morální vlastnosti, které dávají záruku, že svou funkci bude vykonávat řádně, a dal souhlas se svým jmenováním do funkce a s přidělením k určitému státnímu zastupitelství.

Shrnutí toho, co obnáší postavení státního zástupce v systému trestního práva, naleznete v tomto článku.

Přehled všech státních zástupců je uveden zde: http://www.justice.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/zresortu/zastupci.html