Přihlásit

Legislativní komise

Členové

 • Mgr. Jiří Pavlík (předseda komise)
 • Mgr. Dita Havlínová
 • JUDr. Iveta Juráková, Ph.D.
 • Mgr. Šárka Legerská
 • Mgr. Martin Bystroň
 • JUDr. Martin Novák
 • JUDr. Tereza Malátková
 • JUDr. Jan Vychyta
 • JUDr. Mgr. Miroslav Petrák
 • Mgr. et Mgr. Radka Pavlišová
 • Mgr. Vladimír Štěpánek
 • JUDr. Miroslav Růžička
 • JUDr. Michal Basík

Členové 2014-2017

 • Mgr. Dita Havlínová (předsedkyně komise)
 • Mgr. Jiří Pavlík
 • JUDr. Ondřej Šmelhaus
 • Mgr. Petra Vítková
 • Mgr. Šárka Legerská
 • Mgr. Tomáš Foldyna
 • Mgr. Vladimír Hackl
 • Mgr. Šárka Miketová
 • Mgr. Petr Hořín

Náplň činnosti

Legislativní komise hodlá přispívat svou činností zejména k tomu, aby aplikace stávajících a příprava nových právních předpisů odrážela specifickou povahu státního zastupitelství jako orgánu veřejné žaloby, který vykonává svou pravomoc řádně jedině tehdy, pokud bude zajištěna jeho institucionální nezávislost a pokud bude tato pravomoc vykonávána prostřednictvím nezávislých státních zástupců.

Cílem činnosti legislativní komise je proto spolupodílení se na legislativním procesu ve spolupráci s příslušnými legislativními orgány, zejména ministerstvem spravedlnosti, zpracovávání stanovisek pro připomínková řízení k návrhům zákonů a jiným právním předpisům. Prioritou je zpracování podkladů pro legislativní proces, v rámci kterého bude komise usilovat o zlepšení postavení státního zastupitelství z hlediska jeho faktické, nikoli pouze formální nezávislosti na orgánech moci výkonné a o zlepšení postavení státního zástupce z hlediska materiálního (platy, materiální zabezpečení po odchodu do důchodu a při nemoci).

Legislativní komise uvítá podněty a připomínky k potřebných změnám v právním řádu, týkajícím se postavení a činnosti státních zástupců od všech členů i nečlenů Unie. Aktuálním tématem bude zahájení diskuze v celé Unii k vytvoření motivačně pojatého kariérního řádu.

Statut legislativní komise

Výkonný výbor USZ vydává dle § 18 odst. 4 Stanov USZ následující Statut Komise legislativní:

Čl. 1
Zřízení a složení komise

1. Komisi zřizuje dle § 18 odst. 2 Stanov USZ výkonný výbor.

2. Komise se skládá se s předsedy a nejméně šesti členů, volených výkonným výborem.

3. Členové výkonného výboru a přizvaní konzultanti se mohou účastnit jednání komise s hlasem poradním.

4. Členství v komisi je čestné.

5. Jednání komise a proces přijímání usnesení upravuje jednací řád komise.

Čl. 2
Úkoly komise

1. Komise připravuje:
a) návrhy vnitřních legislativních aktů USZ.
b) návrhy stanovisek USZ k legislativním aktům NSZ.
c) návrhy stanovisek USZ pro připomínková řízení k návrhům zákonů a jiných právních předpisů.

2. Komise zpracovává podněty k vydání právních předpisů upravujících činnost a postavení státního zastupitelství a státních zástupců.

3. Komise plní i další úkoly stanovené jí usneseními výkonného výboru.

Čl. 3
Informace o činnosti komise

1. Předseda komise předkládá výkonnému výboru informace o činnosti komise na jeho zasedáních.

2. Komise předkládá výsledky své činnosti členům výkonného výboru, bezprostředně po přijetí, cestou elektronické komunikace.

3. Výsledky činnosti Komise se zveřejňují na webových stránkách USZ.

Čl. 5
Účinnost

Tento statut nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Jednací řád legislativní komise

(dále jen „Komise”)

1. Komise projednává a řeší otázky vyplývající z její působnosti zpravidla prostřednictvím elektronické komunikace. Dílčí otázky vyplývající z působnosti Komise může předseda Komise (dále jen „předseda”) nebo jím pověřený člen Komise (dále jen „pověřenec”) operativně řešit a konzultovat taktéž osobně nebo prostřednictvím telefonu či faxu, aniž by musel svolávat jednání Komise.

2. Jednání Komise svolává, zahajuje a ukončuje předseda nebo pověřenec.

3. Jednání Komise konané za osobní účasti členů Komise svolává předseda nebo pověřenec ad hoc a jen ve výjimečných případech. Takové jednání se může konat za přítomnosti nečlenů komise jen se souhlasem předsedy nebo pověřence. Prezident USZ má právo účastnit se všech jednání Komise.

4. Program jednání stanovuje předseda nebo pověřenec.

5. Průběh jednání konaného prostřednictvím elektronické komunikace může předseda nebo pověřenec koordinovat i telefonicky.

6. Komise je usnášeníschopná, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina členů. Jednání řídí předseda nebo pověřenec. Jedná-li se prostřednictvím elektronické komunikace, má se za to, že se jednání účastní ten člen, jenž zareaguje na výzvu (dotaz) předsedy nebo pověřence, a to ve lhůtě, jež musí být vždy součástí takové výzvy (dotazu). Pro účely jednání a hlasování se nemůže žádný z členů Komise nechat zastoupit, a to s výjimkou předsedy, jehož může zastoupit pověřenec. Komise přijímá usnesení prostou většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo pověřence. Pověřenci však vždy svědčí jen jeden hlas.

7. O tématu a výsledku jednání Komise se pořizuje stručný zápis, který zpracovává a podepisuje předseda nebo pověřenec. Zápisy archivuje po dobu tří let od ukončení jednání předseda, případně pověřenec, pokud zastupuje předsedu po delší dobu.