Stanovy

Stanovy Unie státních zástupců České republiky
ve znění platném od 14. 3. 2019
(účinnost změny článku 19 odst. 3 od 1. 1. 2020)

Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Unie státních zástupců České republiky (dále jen „Unie“) je dobrovolný stavovský nepolitický spolek státních zástupců, právních čekatelů a asistentů státních zástupců České republiky.

(2) Unie má sídlo v Praze.

Článek 2
Účel Unie

(1) Účelem Unie je napomáhat plnění úkolů státního zastupitelství jako nezastupitelného státního orgánu chránícího veřejný zájem a nesoucího odpovědnost za ochranu demokratické společnosti zejména před nejzávažnějšími a nejnebezpečnějšími společenskými jevy. Unie prosazuje nezávislé a nestranné postavení státního zástupce jako stěžejní záruky zákonnosti rozhodování státních zástupců. Unie se dále podílí na profesionální přípravě a dalším zvyšování odbornosti státních zástupců, právních čekatelů a asistentů státních zástupců, hájí jejich stavovské, materiální a sociální zájmy, přispívá k vytváření demokratického právního řádu ochraňujícího základní práva a svobody občanů i celé společnosti a prosazuje vysoké morální požadavky na činnost a osoby jednotlivých státních zástupců. Unie dále usiluje o navazování a udržování vztahů s obdobnými organizacemi v zahraniční, jakož i s mezinárodními oborovými organizacemi.

(2) K účelu uvedenému v odstavci 1 Unie zejména:

a) se spolupodílí na řádném plnění všech úkolů státního zastupitelství,

b) chrání postavení státních zástupců, kteří důsledně a nestranně prosazují zákon při ochraně veřejného zájmu, zejména v boji proti trestné činnosti,

c) prosazuje oprávněné zájmy státních zástupců, právních čekatelů a asistentů státních zástupců,

d) usiluje o postupné zavádění a posilování samosprávných prvků ve správě soustavy státního zastupitelství,

e) se spolupodílí na legislativním procesu součinností s příslušnými orgány připravujícími právní předpisy, zejména se zaměřením na přípravu právních předpisů upravujících postavení a činnost a státního zastupitelství a právní předpisy upravující oblast působnosti státního zastupitelství,

f) spolupracuje s obdobnými stavovskými a mezinárodními oborovými organizacemi v zahraničí,

g) spolupracuje se Soudcovskou unií České republiky a též s komorami a stavovskými spolky dalších právnických profesí,

h) zprostředkovává vzájemnou informovanost a výměnu zkušeností mezi státními zástupci všech stupňů státního zastupitelství,

ch) napomáhá při dalším vzdělávání státních zástupců, právních čekatelů a asistentů státních zástupců, při zajišťování odborných právních publikací včetně zprostředkování využitelných odborných zkušeností ze zahraničí,

i) veřejně informuje o práci orgánů státního zastupitelství s cílem objasňovat veřejnosti postavení, funkce a význam činnosti státního zastupitelství a jednotlivých státních zástupců.

Členství v Unii
Článek 3

(1) Členem Unie se může stát státní zástupce, právní čekatel nebo asistent státního zástupce, působící v soustavě státního zastupitelství České republiky.

(2) Čestným členem Unie se může stát osoba, která významně přispěla k plnění úkolů státního zastupitelství zejména svojí prací v oblasti výchovné, vzdělávací, publikační či vědecké. O udělení čestného členství rozhoduje po předchozím souhlasu kandidáta Shromáždění zástupců sekcí nadpoloviční většinou přítomných delegátů. Čestnému členovi nevyplývají z jeho členství žádná práva a povinnosti, má však právo účastnit se Shromáždění zástupců sekcí a zde vystoupit se svým příspěvkem.

(3) O přijetí za člena Unie rozhoduje na základě písemné přihlášky doručené tajemníkovi Výkonný výbor. Rozhodne-li Výkonný výbor o nepřijetí člena, předloží věc k rozhodnutí nejbližšímu Shromáždění zástupců sekcí, jehož rozhodnutí je konečné.

(4) Odchodem do důchodu členství nezaniká.

Článek 4

Členství v Unii zaniká:

a) doručením písemného prohlášení o vystoupení člena tajemníkovi,

b) zánikem funkce státního zástupce s výjimkou odchodu do důchodu,

c) skončením pracovního poměru právního čekatele nebo asistenta státního zástupce s výjimkou jmenování do funkce státního zástupce nebo odchodu do důchodu,

d) vyloučením, nebo

e) nezaplacením členského příspěvku ve lhůtě 6 měsíců od doručení písemné upomínky o uhrazení splatného členského příspěvku, přičemž na takový zánik členství musí být v písemné upomínce člen Unie upozorněn.

Článek 5

(1) Vyloučit lze člena Unie pro chování, kterým závažně porušil povinnosti vyplývající z členství, nebo poškozující dobré jméno Unie.

(2) O vyloučení rozhoduje sekce, jíž je člen členem, nebo Výkonný výbor. Před rozhodováním o vyloučení musí mít člen možnost seznámit se s návrhem na jeho vyloučení, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co je mu k prospěchu. Rozhodnutí musí být vydáno písemně, odůvodněno a doručeno vyloučenému členovi do vlastních rukou, a doručeno tajemníkovi. Nebyl-li adresát zásilky podle věty předešlé, zastižen, zásilka se uloží a adresát se vhodným způsobem vyrozumí, kde si ji může vyzvednout; nevyzvedne-li si adresát zásilku do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedověděl. Za den doručení se považuje i den, kdy adresát zásilky podle věty první odmítl zásilku převzít.

(3) Proti rozhodnutí o vyloučení může podat vyloučený člen odvolání do 1 měsíce od jeho doručení. Odvolání podává u Výkonného výboru a rozhoduje o něm nejbližší Shromáždění zástupců sekcí, které odvolání zamítne nebo rozhodnutí podle odstavce 2 zruší. Odvolání má odkladný účinek.

(4) Osoba, která byla vyloučena z členství v Unii, se nemůže stát členem Unie v době 5 let od rozhodnutí o vyloučení podle odstavce 2.

Článek 5a
Seznam členů

(1) Unie vede seznam členů, a to v elektronické podobě. Seznam členů je neveřejný.

(2) V seznamu členů se vedou následující údaje: jméno a příjmení člena, funkce ve státním zastupitelství, členství v sekci, údaje o placení členských příspěvků a zápisného a údaje o vzniku a zániku členství v Unii.

(3) Seznam členů vede tajemník, který též provádí zápisy a výmazy týkající se členství osob v Unii, a to na základě předložených dokladů tyto skutečnosti prokazujících.

Článek 5b
Práva a povinnosti členů

(1) Člen má zejména právo:

a) volit orgány Unie,

b) být volen do orgánů Unie,

c) obracet se na orgány Unie s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

d) účastnit se aktivně činnosti Unie.

(2) Člen má povinnost zejména:

a) dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy Unie,

b) aktivně se podílet na plnění účelu činnosti Unie,

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Unie,

d) platit členské příspěvky ve výši stanovené stanovami,

e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Unie.

Sekce
Článek 6

(1) Základním článkem Unie je sekce, která musí mít nejméně tři členy.

(2) Sekci tvoří zpravidla státní zástupci, právní čekatelé a asistenti státních zástupců téhož státního zastupitelství. U každého státního zastupitelství může působit jen jedna sekce. Sekci lze utvořit i ze státních zástupců, právních čekatelů a asistentů státních zástupců několika státních zastupitelství.

(3) K zakládajícímu shromáždění sekce jsou zváni všichni státní zástupci, právní čekatelé a asistenti státních zástupců z obvodu působnosti sekce.

(4) Každá sekce písemně oznámí své založení bez zbytečného odkladu Výkonnému výboru.

Článek 7

(1) Výkonným orgánem sekce je nejméně tříčlenný výbor, volený na období tří let. Člen výboru je zvolen, obdrží-li nadpoloviční většinu hlasů všech členů sekce.

(2) Výbor volí ze svého středu předsedu, který je mluvčím sekce, zastupuje sekci navenek a organizačně zabezpečuje činnost výboru.

(3) Sekce s nižším počtem členů než pět volí pouze předsedu sekce.

(4) Jednání výboru svolává podle potřeby předseda.

Článek 8

(1) Shromáždění sekce je jejím nejvyšším orgánem.

(2) Shromáždění sekce svolává předseda výboru sekce podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

(3) Předseda výboru sekce je povinen svolat shromáždění sekce, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů sekce.

(4) Každá sekce si může vytvořit Statut, který předkládá Výkonnému výboru. Statut sekce nesmí být v rozporu s těmito stanovami. O případných rozporech rozhoduje Výkonný výbor, jehož rozhodnutí podléhá schválení nejbližšího Shromáždění zástupců sekcí.

Článek 9

Má-li se sekce vyjádřit k personálním otázkám, týkajícím se státních zástupců v obvodu své působnosti, musí vždy k jednání přizvat státního zástupce, jehož se projednávaná otázka týká.

Článek 9a
Regionální rada

(1) V obvodu působnosti krajského státního zastupitelství nebo státního zastupitelství jemu na roveň postaveného (dále jen „krajské státní zastupitelství“) se zřizuje regionální rada.

(2) Regionální radu tvoří předsedové všech sekcí v obvodu působností krajského státního zastupitelství. V případě, že v obvodu působnosti krajského státního zastupitelství je zřízena pouze jedna sekce, plní úkoly regionální rady výbor sekce. V případě, že v obvodu působnosti krajského státního zastupitelství jsou zřízeny pouze dvě sekce, je předsedou regionální rady předseda sekce s větším počtem členů, druhým členem regionální rady je druhý předseda sekce a třetím členem rady je člen výboru sekce s větším počtem členů, kterého výbor sekce zvolí.

(3) Regionální rada ze svého středu volí předsedu, který reprezentuje regionální radu navenek; toto se neuplatní v případě podle odstavce 2 věta třetí.

(4) Regionální rada působí při naplňování § 13j zákona o státním zastupitelství na úrovni krajského státního zastupitelství a koordinuje činnost sekcí v obvodu své působnosti při činnostech s významem pro celý obvod své působnosti.

Shromáždění zástupců sekcí
Článek 10

(1) Nejvyšším orgánem Unie je Shromáždění zástupců sekcí.

(2) Každá sekce má právo vyslat na Shromáždění zástupců sekcí zvolené delegáty v poměru jeden delegát na každých i započatých dvanáct členů sekce.

Článek 11

(1) Shromáždění zástupců sekcí

a) volí a odvolává členy Výkonného výboru, prezidenta, viceprezidenty, členy Kontrolní komise a členy Etické komise,

b) určuje výši členských příspěvků a zápisného,

c) schvaluje a mění Stanovy Unie, Hospodářský řád a Jednací řád,

d) schvaluje zprávu o hospodaření Unie a výroční zprávu Výkonného výboru,

e) uděluje čestné členství Unie a čestné prezidentství Unie,

f) rozhoduje o rozpuštění Unie a způsobu vypořádání jejího majetku.

(2) Shromáždění zástupců sekcí si může vyhradit k posouzení a rozhodnutí i jiné otázky, zejména organizační povahy (jednací řád, statuty komisí a podobně).

(3) Řádné zasedání Shromáždění zástupců sekcí svolává prezident Unie, a to nejméně jednou ročně. Termín konání oznámí každé sekci zpravidla nejpozději šest týdnů předem s uvedením programu.

(4) Mimořádné zasedání Shromáždění zástupců sekcí svolává prezident Unie do 30 dnů poté, kdy

a) se na tom usnese Výkonný výbor, nebo

b) o to požádá nejméně deset sekcí nebo sto členů Unie.

Výkonný výbor Unie státních zástupců České republiky
Článek 12

(1) Výkonným orgánem Unie je Výkonný výbor, tvořený 5 až 13 členy.

(2) Výkonný výbor je volen Shromážděním zástupců sekcí na dobu tří let tajným hlasováním. Ke zvolení člena Výkonného výboru je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných zástupců sekcí.

(3) Kandidát na prezidenta Unie a člena Výkonného výboru musí písemně oznámit svoji kandidaturu nejméně 14 dní před konáním Shromáždění zástupců sekcí tajemníkovi Unie. Tajemník vyvěsí seznam kandidátů na webovou stránku Unie a zašle jej elektronickou poštou předsedům sekcí, a to spolu s volebními materiály předloženými kandidáty, nejméně 7 dní před konáním Shromáždění zástupců sekcí.

(4) Uvolní-li se místo člena Výkonného výboru, nastoupí na toto místo kandidát, který při volbě získal nejvyšší počet hlasů po posledním zvoleném členovi. Věta druhá odstavce 2 se přitom neuplatní.

(5) Není-li kandidáta podle odstavce 4, kooptuje Výkonný výbor za svého člena na zbytek funkčního období osobu navrženou sekcí, ze které byl odstoupivší člen.

(6) Rozhodnutí podle odstavce 5 musí potvrdit nejbližší Shromáždění zástupců sekcí hlasováním podle odstavce 2.

(7) Členové Výkonného výboru mohou být zvoleni nejvýše ve dvou po sobě jdoucích volebních obdobích.

(8) Výkonný výbor volí a odvolává šéfredaktora a redakční radu časopisu Union.

Článek 13

(1) Výkonný výbor rozhoduje o všech záležitostech, které podle Stanov nebo rozhodnutí Shromáždění zástupců sekcí nepřísluší jiným orgánům Unie.

(2) Jednání Výkonného výboru svolává podle potřeby prezident Unie.

(3) Výkonný výbor se může platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Výkonného výboru a není-li v těchto Stanovách stanoveno jinak, usnáší se prostou většinou hlasů. V případě stejného počtu hlasu je rozhodující hlas prezidenta Unie.

(4) K rozhodnutí podle článku 12 odst. 5 je třeba dvoutřetinové většiny stávajících členů.

Prezident a dva viceprezidenti
Článek 14

(1) Prezident Unie je volen na Shromáždění zástupců sekcí na dobu 3 let tajným hlasováním před volbou zbylých členů Výkonného výboru. Nikdo nemůže být zvolen prezidentem Unie více než ve dvou po sobě jdoucích volebních obdobích. Prezident Unie je členem Výkonného výboru, přičemž článek 12 odst. 7 se zde neuplatní.

(2) První viceprezident a druhý viceprezident jsou voleni na Shromáždění zástupců sekcí následně ze zvolených členů Výkonného výboru na dobu 3 let tajným hlasováním.

(3) Prezident je statutární orgán Unie.

(4) Prezident svolává Shromáždění zástupců sekcí a Výkonný výbor a řídí jejich zasedání.

(5) V době mezi zasedáními Výkonného výboru vykonává prezident Unie všechny jeho pravomoci. Jeho opatření, přijatá mezi těmito zasedáními, může nejbližší zasedání Výkonného výboru zrušit.

Článek 15

Je-li prezident zaneprázdněn nebo nemůže-li vykonávat svou funkci, zastupují ho viceprezidenti v pořadí, uvedeném v článku 14 odst. 1, a to v plném rozsahu jeho pravomocí (statutární zástupce).

Článek 15a
Čestný prezident

(1) Shromáždění zástupců sekcí může udělit titul čestného prezidenta státnímu zástupci, který byl dříve prezidentem Unie, a to k ocenění jeho zásluh o Unii. Unie může mít i více čestných prezidentů současně.

(2) Čestný prezident má právo zúčastnit se jednání každého orgánu Unie a vystoupit zde s hlasem poradním.

Článek 16
Kontrolní komise

(1) Shromáždění zástupců sekcí volí z členů Unie tříčlennou Kontrolní komisi. O volbách do Kontrolní komise platí obdobně ustanovení článku 12 odst. 2.

(2) Členem Kontrolní komise nemůže být člen Výkonného výboru.

(3) Uvolní-li se místo člena Kontrolní komise, nastoupí na toto místo kandidát, který při volbě získal nejvyšší počet hlasů po posledním zvoleném členovi. Článek 12 odst. 2 věta druhá se přitom neuplatní. Není-li takového kandidáta, postupuje je podle článku 12 odst. 5 a 6 obdobně.

(4) Kontrolní komise nejméně jedenkrát ročně kontroluje hospodaření Unie. Zprávu o výsledku kontroly předkládá Shromáždění zástupců sekcí.

(5) Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu. Jednání Kontrolní komise svolává podle potřeby její předseda.

Článek 17
Etická komise

(1) Smyslem činnosti Etické komise a jejím cílem je přispět k prohloubení etiky a solidarity ve vzájemných vztazích mezi státními zástupci a při vystupování a chování státních zástupců na veřejnosti.

(2) Etická komise se při své činnosti řídí Statutem, který schvaluje Shromáždění zástupců sekcí.

(3) Etická komise má pět členů, kteří jsou voleni Shromážděním zástupců sekcí na dobu tří let tajným hlasováním. Členové Etické komise volí ze svého středu předsedu Etické komise. Ke zvolení člena Etické komise je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných zástupců sekcí.
(4) Etická komise je usnášení schopná, jsou-li přítomni všichni členové.

(5) Uvolní-li se místo člena Etické komise, zasedá Etická komise bez jeho přítomnosti. Nového člena Etické komise na uvolněné místo na zbytek funkčního období zvolí nejbližší Shromáždění zástupců sekcí postupem podle odstavce 3. Nedojde-li ke zvolení nového člena Etické komise podle věty předešlé, postupuje se znovu podle tohoto odstavce.

Článek 18
Komise Unie

(1) Komise přispívají k prohloubení nebo rozšíření odborných či jiných činností Unie v souladu se Stanovami.

(2) Komise zřizují orgány Unie, a to jako stálé nebo dočasné.

(3) Při plnění svých úkolů mohou komise spolupracovat s odborníky, kteří nejsou členy Unie popř. ani státními zástupci. Na zasedání komise tito odborníci mají jen hlas poradní.

(4) Zaměření činnosti komise a její organizační zabezpečení vymezí její zřizovatel Statutem.

Článek 18a
Tajemník Unie státních zástupců České republiky

(1) Výkonný výbor volí a odvolává tajemníka Unie státních zástupců České republiky (ve Stanovách jen „tajemník“) a řídí jeho činnost.

(2) O pracovních podmínkách tajemníka a odměně za jeho činnost rozhoduje Výkonný výbor na návrh prezidenta Unie.

(3) Tajemník vede administrativní agendu Unie a má organizační oprávnění k zajišťování úkolů Unie. Tajemník vede evidenci členů a sekcí.

Hospodaření Unie
Článek 19

(1) Právní subjektivitu má Unie.

(2) Zápisné se stanovuje ve výši 100,- Kč.

(3) Členský příspěvek se stanovuje ve výši 1.800,- Kč ročně.

(4) Vstoupí-li nový člen do Unie v průběhu roku, vybírá se členský příspěvek podle odstavce 3 v poměrné výši počítáno poměrně za každý i započatý měsíc.

(5) Členské příspěvky na celý kalendářní rok se vybírají ve lhůtě do 31. 3. daného kalendářního roku.

(6) Zásady hospodaření Unie stanoví hospodářský řád.

(7) Od placení členských příspěvků jsou osvobozeni čestný prezident, státní zástupci po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, čestní členové a členové důchodci; tyto osoby mohou platit členské příspěvky dobrovolně.

(8) Právní čekatelé a asistenti státního zástupce platí roční členský příspěvek ve výši 100,- Kč. Plnou výši členského příspěvku jsou povinni platit od 1. ledna následujícího roku poté, co byli jmenováni do funkce státního zástupce.

Článek 20

(1) S výjimkou funkce tajemníka jsou všechny ostatní funkce v Unii čestné.

(2) Při činnosti v Unii se hradí jen prokázané účelně vynaložené výdaje.

Článek 21

Administrativní činnost Unie zajišťuje Výkonný výbor a tajemník.

Společná a závěrečná ustanovení
Článek 22

(1) Změna Stanov je přijata, jestliže na Shromáždění zástupců sekcí, které o této změně rozhoduje, je zastoupena více než polovina zástupců všech sekcí a pro změnu stanov se vysloví nejméně dvě třetiny přítomných zástupců.

(2) Pro změnu volebního řádu Unie platí odstavec 1 obdobně.

Článek 23

Pokud není v těchto Stanovách výslovně uvedeno jinak, je ke schválení příslušného rozhodnutí nezbytná přítomnost nadpoloviční většiny všech oprávněných k hlasování. Rozhodnutí je přijato, získá-li prostou většinu hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

Článek 24

Ve věcech společného zájmu spolupracuje Unie s odborovou organizací pracovníků státního zastupitelství a justice.

Článek 25

Přidružení Unie k mezinárodním právnickým organizacím a organizacím státních zástupců, které jsou vytvořeny na demokratických zásadách a dbají ve své činnosti lidských práv a svobod, je v souladu s cíli Unie.

Článek 26

(1) K zániku Unie může dojít jen rozhodnutím Shromáždění zástupců sekcí, je-li zastoupena více než polovina zástupců všech sekcí a pro rozhodnutí se vysloví nejméně dvě třetiny přítomných zástupců.

(2) Při zániku Unie bude její zbylý majetek použit na humanitární účely.