Přihlásit

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů 

Obecné informace

Správcem osobních údajů je Unie státních zástupců České republiky, se sídlem Senovážná 995/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 63833239 (dále jen „Unie“)

Využití Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu se zásadami a principy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Pokud doručíte Unii podání, které bude obsahovat Vaše osobní údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, podpis), mohou být tyto zpracovávány Unií ve Vámi poskytnutém rozsahu. Podle povahy podání budou zpracovávány z některého z následujících účelů:

a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu, Vaše údaje budou použity pro naši korespondenci s Vámi; je evidována Vaše IP adresa.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím IS datových schránek, Vaše údaje budou použity pro naši korespondenci s Vámi; je evidováno Vaše ID datové schránky.

Pokud jsou Unii zaslány osobní údaje třetích osob, nebude obvykle možné poskytnout těmto osobám informaci o zpracování těchto osobních údajů, neboť by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

Zveřejnění informací třetím stranám

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme a nevyměňujeme. K jejich předání třetím stranám dochází pouze v souladu s platnými právními předpisy.

Bezpečnost a přesnost osobních údajů

Bezpečnost, ale i přesnost Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto jsme zavedli fyzické i elektronické postupy k jejich zajištění. Přístup k těmto údajům mají výhradně určení členové a případně tajemník Unie, kteří byli se zásadami zpracování osobních údajů seznámeni.

Uplatnění práva subjektu údajů

V souladu se zpracováním osobních údajů Unií můžete uplatnit následující práva:

·           mít přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR,
·           požadovat jejich opravu podle čl. 16 GDPR,
·           na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 GDPR,
·           na omezení zpracování osobních údajů v případech podle čl. 18 GDPR,
·           na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 GDPR,
·           vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR,
·           odvolat souhlas podle čl. 7 odst. 3 GDPR,
·           podat proti správci údajů stížnost podle čl. 77 GDPR.

Doba uchování

Osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytně nutné pro splnění účelů, pro které jsou zpracovávány, včetně zabezpečení našeho zpracování v souladu se zákonnými a regulačními povinnostmi (např. zákonné lhůty pro uchování, účetnictví).