Přihlásit

Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Unie státních zástupců České republiky, se sídlem Senovážná 995/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 63833239 (dále jen „Unie“ nebo „správce“).

Využití Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu se zásadami a principy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Pokud doručíte Unii podání, které bude obsahovat Vaše osobní údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, podpis), mohou být tyto zpracovávány Unií ve Vámi poskytnutém rozsahu. Podle povahy podání budou zpracovávány z některého z následujících účelů:

 1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Nejčastěji se bude jednat o shora uvedené body 1., 2. nebo 3.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu nebo prostřednictvím Informačního systému datových schránek, budou Vaše údaje použity pro naši korespondenci s Vámi. V případě e‑mailové korespondence evidujeme i Vaši IP adresu a při využití Informačního systému datových schránek evidujeme také ID Vaší datové schránky.

Zveřejnění informací třetím stranám

Vaše osobní identifikační údaje nezveřejňujeme, neposkytujeme a nepředáváme, pokud to přímo nevyplývá z platných právních předpisů.

Bezpečnost a přesnost osobních údajů

Bezpečnost, ale i přesnost Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto jsme zavedli fyzické i elektronické postupy k jejich zajištění. Přístup k těmto údajům mají výhradně určení členové Unie a případně tajemník Unie, kteří byli se zásadami zpracování osobních údajů seznámeni.

Pokud jsou nám zaslány osobní údaje třetích osob, nebude obvykle možné poskytnout těmto osobám informaci o zpracování jejich osobních údajů, neboť by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

Doba uchování

Osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytně nutné pro splnění účelu, pro které jsou zpracovávány, včetně zabezpečení našeho zpracování v souladu se zákonnými povinnostmi (např. zákonné lhůty pro uchování, účetnictví).

Uplatnění práva subjektu údajů

V souvislosti s námi prováděným zpracováním osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

 • na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR): Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje a po jakou dobu zpracováváme, jaké jsou účely jejich zpracování, komu jsou osobní údaje zpřístupňovány.
 • na opravu – doplnění (čl. 16 GDPR): Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na jejich opravu nebo, vyžaduje-li to účel zpracování, můžete uplatnit právo na jejich doplnění.
 • na výmaz (čl. 17 GDPR): Můžete požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají (např. pominuly všechny důvody pro zpracování osobních údajů). Toto právo není absolutní a nedává Vám možnost žádat výmaz osobních údajů kdykoli a za jakékoli situace. Na základě práva být zapomenut nelze žádat likvidaci všech osobních údajů, jelikož se na nás mohou vztahovat povinnosti o dalším uchování některých osobních údajů.
 • na omezení zpracování (čl. 18 GDPR): Toto právo můžete uplatnit, pokud popíráte přesnost osobních údajů a my nemůžeme jejich přesnost ověřit, nebo zpracování osobních údajů je protiprávní, odmítáte jejich výmaz a žádáte místo toho omezení jejich použití. Žádat omezení zpracování lze také, pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme zpracovávat, ale potřebujete je Vy pro uplatnění Vašich právních nároků.
 • na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR): Máte právo na předání Vašich osobních údajů ve strukturovaném formátu Vám nebo jinému správci. Musí však jít o zpracování založeném na právním důvodu udělení souhlasu či smlouva (tyto právní tituly zpracování však ve Vašem případě nepoužíváme a vzhledem ke své povaze nelze toto právo uplatňovat, provádíme-li zpracování v rámci výkonu veřejné moci nebo při plnění úkolu ve veřejném zájmu).
 • vznést námitku (čl. 21 GDPR): Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě právního důvodu plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, případně je-li zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů našich či třetí strany. Vaši námitku vždy posoudíme a vyrozumíme Vás o způsobu jejího vyřízení.
 • podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (čl. 77 GDPR).