Přihlásit

Mezinárodní komise

Členové

 • JUDr. Drahomíra Lorencová (předsedkyně komise)
 • Mgr. Milan Černý
 • Mgr. Tomáš Jarolímek
 • JUDr. Lukáš Starý
 • Mgr. Pavel Raček
 • JUDr. Adéla Rosůlek, Ph. D.
 • JUDr. Silvie Sochorová

Členové 2017 – 2020

 • JUDr. Drahomíra Lorencová (předsedkyně komise)
 • Mgr. Jiří Zemek
 • Mgr. Tomáš Jarolímek
 • JUDr. Jaroslava Novotná
 • Mgr. Pavel Raček
 • JUDr. Adéla Rosůlek

Členové 2014 – 2017

 • Mgr. Šárka Legerská (předsedkyně komise)
 • Mgr. Lukáš Starý
 • Mgr. Jiří Zemek
 • Mgr. Danuta Koné Król

Náplň činnosti

Statut a jednací řád

Statut Mezinárodní komise

Výkonný výbor Unie státních zástupců České republiky (dále jen USZ) vydává podle § 18 odst. 4 Stanov USZ následující Statut Mezinárodní komise (dále jen „komise”):

 

Čl. 1
Zřízení a složení komise

1. Komisi zřizuje podle § 18 odst. 2 Stanov USZ Výkonný výbor USZ, a to jako komisi stálou.

2. Komise se skládá z předsedy a nejméně čtyř dalších členů, jmenovaných Výkonným výborem USZ.

3. Členem komise může být pouze člen USZ.

4. Členové Výkonného výboru USZ a komisí přizvaní konzultanti se mohou účastnit jednání komise s hlasem poradním.

5. Členství v komisi je čestné.

6.  Jednání komise a proces přijímání usnesení upravuje jednací řád komise.

 

Čl. 2
Úkoly komise

1. Komise navazuje a udržuje kontakty s jinými národními stavovskými organizacemi státních zástupců a soudců, jakož i s mezinárodními oborovými organizacemi v zahraničí.

2. Komise zpracovává informace o praxi a fungování soudních systémů v zahraničí a o právních úpravách, které se týkají postavení státního zástupce zejména v rámci Evropy.

3. Komise plní i další úkoly stanovené jí usneseními Výkonného výboru USZ.

 

Čl. 3
Informace o činnosti komise

1. Předseda komise průběžně předkládá Výkonnému výboru USZ informace o činnosti komise na jeho zasedáních.

2. Komise předkládá výsledky své činnosti členům Výkonného výboru USZ, bezprostředně po přijetí, cestou elektronické komunikace.

3. Výsledky činnosti Komise se zveřejňují na webových stánkách USZ.

 

Čl. 4
Účinnost

Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení.

 

 Jednací řád Mezinárodní komise

1. Jednání komise svolává podle potřeby předseda komise nebo jím pověřený člen komise (dále jen „pověřenec”).

2. Komise projednává a řeší otázky vyplývající z její působnosti zpravidla prostřednictvím elektronické komunikace. Dílčí otázky vyplývající z působnosti komise může předseda komise nebo pověřenec operativně řešit a konzultovat taktéž osobně, aniž by musel svolávat jednání komise.

3. Jednání Komise konané za osobní účasti členů Komise svolává předseda nebo pověřenec ad hoc a jen ve výjimečných případech. Takové jednání se může konat za přítomnosti nečlenů komise jen se souhlasem předsedy nebo pověřence. Prezident USZ a členové Výkonného výboru USZ mají  právo účastnit se všech jednání Komise. Program jednání stanovuje předseda nebo pověřenec.

4. Komise je usnášeníschopná, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina členů. Jednání řídí předseda nebo pověřenec. Jedná-li se prostřednictvím elektronické komunikace, má se za to, že se jednání účastní ten člen, jenž zareaguje na výzvu (dotaz) předsedy nebo pověřence, a to ve lhůtě, jež musí být vždy součástí takové výzvy (dotazu). Pro účely jednání a hlasování se nemůže žádný z členů Komise nechat zastoupit, a to s výjimkou předsedy, jehož může zastoupit pověřenec. Komise přijímá usnesení prostou většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo pověřence. Pověřenci však vždy svědčí jen jeden hlas.

5. O tématu a výsledku jednání Komise se pořizuje stručný zápis, který zpracovává a podepisuje předseda nebo pověřenec. Zápisy archivuje po dobu tří let od ukončení jednání předseda, případně pověřenec, pokud zastupuje předsedu po delší dobu.