Etická komise

Aktuální členové

 • Mgr. Zdeněk Matula (předseda komise)
 • JUDr. Ondřej Šmelhaus
 • JUDr. Viktor Böhm
 • JUDr. Ivo Ištvan
 • Mgr. Anna Puchtová

Členové 2017-2020

 • Mgr. Zdeněk Matula (předseda komise)
 • JUDr. Ondřej Šmelhaus
 • JUDr. Petr Cigánek
 • JUDr. Ivo Ištvan
 • JUDr. Jan Jakovec
 • Mgr. Brigita Bilíková (do 14. 3. 2019)

Členové 2014-2017

 • Mgr. Brigita Bilíková (předsedkyně komise)
 • JUDr. Viktor Böhm
 • JUDr. Petr Cigánek
 • JUDr. Ivo Ištvan
 • JUDr. Jan Jakovec

 

Náplň činnosti

Dne 19.6.2008 na schůzi Výkonného výboru Unie státních zástupců ČR byla podle čl. 18 odst. 2 Stanov Unie státních zástupců ČR zřízena komise pro etické otázky, a to jako komise stálá. Smyslem činnosti etické komise a jejím cílem je přispět k prohloubení etiky a solidarity ve vzájemných vztazích mezi státními zástupci a při vystupování a chování státních zástupců na veřejnosti. Při posuzování konkrétních případů, etická komise vychází z toho, zda jednání, chování a vystupování státních zástupců ČR je v souladu s mravním kodexem státního zástupce, který byl přijat Shromážděním zástupců sekcí Unie státních zástupců ČR v Praze dne 7.4.1999 a potvrzen Shromážděním zástupců sekcí Unie státních zástupců ČR ve Znojmě dne 9.4.2005. Při hodnocení chování, vystupování a jednání státního zástupce komise přihlíží k tomu, zda a jak chování nebo jednání státního zástupce ohrožuje důvěru v činnost státního zastupitelství nebo odbornost jeho postupu.

Stanoviska a prohlášení Etické komise

Statut a jednací řád

Statut Etické komise Unie státních zástupců České republiky

Změna: 28. 3. 2012
Změna: 1. 4. 2014
Změna: 14. 3. 2019

I.

1. Shromáždění zástupců sekcí Unie státních zástupců České republiky (dále jen Unie) vědomo si etických nároků na výkon funkce státního zástupce České republiky v souladu s článkem 18 odst. 2) Stanov Unie  z ř i z u j e   komisi pro etické otázky[1].

2. Komise pro etické otázky (Etická komise) se zřizuje jako komise stálá.

II.
 Zaměření komise

1.Smyslem činnosti Etické komise a jejím cílem je přispět k prohloubení etiky a solidarity ve vzájemných vztazích mezi státními zástupci a při vystupování a chování státních zástupců na veřejnosti.

2. Náplní činnosti komise je posuzování jednání, chování a vystupování státních zástupců České republiky, zda je v souladu s Mravním kodexem státního zástupce přijatého Shromážděním delegátů Unie v Praze dne 7. dubna 1999 a potvrzeného Shromážděním zástupců sekcí Unie ve Znojmě dne 9. dubna 2005 (dále Mravní kodex státního zástupce).

3. Při hodnocení chování, vystupování a jednání státního zástupce může přihlédnout /nebo přitom přihlíží/ k tomu, zda a jak chování nebo jednání státního zástupce ohrožuje důvěru v činnost státního zastupitelství nebo v odbornost jeho postupu anebo snižuje vážnost a důstojnost funkce státního zástupce a zda je v rozporu se slibem státního zástupce (§ 18 odst. 2) zák. o státním zastupitelství [2]

 III.
Organizační zajištění

1. Etická komise má pět členů. Členové Etické komise volí ze svého středu předsedu Etické komise.

2. Členství v komisi:

Členství vzniká volbou Shromážděním zástupců sekcí Unie

a) funkční období členství v komisi se stanoví na dobu tří let.

b) člen komise se může členství vzdát písemným prohlášením.

c) člen komise může být odvolán Shromážděním zástupců sekcí Unie v případě, že se dopustí jednání, které je v rozporu s Mravním kodexem státního zástupce, a nebo byl odsouzen pro trestný čin nebo mu bylo uloženo kárné opatření ze jednání či chování, které je ohrožuje důvěru v činnost státního zastupitelství nebo v odbornost jeho postupu anebo snižuje vážnost a důstojnost funkce státního zástupce a zda je v rozporu se slibem státního zástupce (§ 18 odst. 2/ zák. o státním zastupitelství);

d) do doby než rozhodne Shromáždění zástupců sekcí Unie, může výkonný výbor členství v komisi pozastavit.

e) v případě zániku členství v Etické komisi se postupuje podle článku 17 odst. 5 Stanov.

3. Zasedání komise svolává předseda Etické komise na podkladě:

a) podnětu člena Etické komise nebo

b) kvalifikovaného návrhu kteréhokoli člena Unie

4. Etická komise je oprávněna sama zjišťovat stav věci, důvod pro jednání a zda se bude podnětem  a jakým podnětem bude zabývat přednostně nebo vůbec.

5. Jednání Etické komise řídí předseda komise.

6. Prezident Unie se může účastnit zasedání Etické komise, činit návrhy a vyjadřovat se k projednávaným otázkám.

 IV.
Stanoviska, prohlášení a vyjádření Etické komise

1. Před přijetím stanoviska komise vyžádá vyjádření dotčených osob a sekce.

2. V případě neodkladnosti lze vyžádat stanoviska jednotlivých členů komise i elektronickou poštou.

3. Své posouzení chování, jednání a vystupování státních zástupců komise zveřejní formou stanoviska, které bude uveřejněno na webových stránkách a formou prohlášení (tiskové zprávy) může být uveřejněno i prostřednictvím sdělovacích prostředků.

3. Komise je usnášení schopná, jsou-li přítomni všichni členové. Pokud člen komise sdělí při projednávání věci, že zjistil svoji možnou podjatost, komise dále zasedá a rozhoduje bez jeho přítomnosti.

4. Stanovisko a vyjádření komise musí být přijato jednomyslně.

5. Pokud není dosaženo jednomyslnosti k přijetí stanoviska, může komise přijmout vyjádření, a to většinou hlasů členů komise; přehlasovaný člen komise může k vyjádření připojit separátní votum.

6. Stanovisko komise prezentuje předseda komise nebo prezident Unie

V.

Tento statut byl schválen na Shromáždění zástupců sekcí Unie konaném dne 15. dubna 2010.

 


[1] Etickou komisi

[2] “Slibuji na svou čest a svědomí, že budu při ochraně veřejného zájmu postupovat vždy v souladu s Ústavou a zákony České republiky, jakož i mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, budu respektovat lidská práva, základní svobody a lidskou důstojnost a zachovávat mlčenlivost o věcech, které se dozvím v souvislosti s výkonem funkce státního zástupce, a to i po skončení výkonu této funkce. Při výkonu funkce státního zástupce i v soukromém životě budu chránit důstojnost svého povolání.”