Etická Komise

Aktuální členové

  • Mgr. Zdeněk Matula (předseda komise)
  • Mgr. Brigita Bilíková
  • JUDr. Petr Cigánek
  • JUDr. Ivo Ištvan
  • JUDr. Jan Jakovec

Členové 2014-2017

  • Mgr. Brigita Bilíková (předsedkyně komise)
  • JUDr. Viktor Böhm
  • JUDr. Petr Cigánek
  • JUDr. Ivo Ištvan
  • JUDr. Jan Jakovec

 

Náplň činnosti

Dne 19.6.2008 na schůzi Výkonného výboru Unie státních zástupců ČR byla podle čl. 18 odst. 2 Stanov Unie státních zástupců ČR zřízena komise pro etické otázky, a to jako komise stálá. Smyslem činnosti etické komise a jejím cílem je přispět k prohloubení etiky a solidarity ve vzájemných vztazích mezi státními zástupci a při vystupování a chování státních zástupců na veřejnosti. Při posuzování konkrétních případů, etická komise vychází z toho, zda jednání, chování a vystupování státních zástupců ČR je v souladu s mravním kodexem státního zástupce, který byl přijat Shromážděním zástupců sekcí Unie státních zástupců ČR v Praze dne 7.4.1999 a potvrzen Shromážděním zástupců sekcí Unie státních zástupců ČR ve Znojmě dne 9.4.2005. Při hodnocení chování, vystupování a jednání státního zástupce komise přihlíží k tomu, zda a jak chování nebo jednání státního zástupce ohrožuje důvěru v činnost státního zastupitelství nebo odbornost jeho postupu.

Stanoviska a prohlášení Etické komise

Statut a jednací řád

Statut Etické komise Unie státních zástupců České republiky

Změna: 28. 3. 2012
Změna: 1. 4. 2014

I.

1. Shromáždění zástupců sekcí Unie státních zástupců České republiky (dále jen Unie) vědomo si etických nároků na výkon funkce státního zástupce České republiky v souladu s článkem 18 odst. 2) Stanov Unie  z ř i z u j e   komisi pro etické otázky[1].

2. Komise pro etické otázky (Etická komise) se zřizuje jako komise stálá.

II.
 Zaměření komise

1.Smyslem činnosti Etické komise a jejím cílem je přispět k prohloubení etiky a solidarity ve vzájemných vztazích mezi státními zástupci a při vystupování a chování státních zástupců na veřejnosti.

2. Náplní činnosti komise je posuzování jednání, chování a vystupování státních zástupců České republiky, zda je v souladu s Mravním kodexem státního zástupce přijatého Shromážděním delegátů Unie v Praze dne 7. dubna 1999 a potvrzeného Shromážděním zástupců sekcí Unie ve Znojmě dne 9. dubna 2005 (dále Mravní kodex státního zástupce).

3. Při hodnocení chování, vystupování a jednání státního zástupce může přihlédnout /nebo přitom přihlíží/ k tomu, zda a jak chování nebo jednání státního zástupce ohrožuje důvěru v činnost státního zastupitelství nebo v odbornost jeho postupu anebo snižuje vážnost a důstojnost funkce státního zástupce a zda je v rozporu se slibem státního zástupce (§ 18 odst. 2) zák. o státním zastupitelství [2]

 III.
Organizační zajištění

1. Etická komise má pět členů. Členové Etické komise volí ze svého středu předsedu Etické komise.

2. Členství v komisi:

Členství vzniká volbou Shromážděním zástupců sekcí Unie

a) funkční období členství v komisi se stanoví na dobu tří let.

b) člen komise se může členství vzdát písemným prohlášením.

c) člen komise může být odvolán Shromážděním zástupců sekcí Unie v případě, že se dopustí jednání, které je v rozporu s Mravním kodexem státního zástupce, a nebo byl odsouzen pro trestný čin nebo mu bylo uloženo kárné opatření ze jednání či chování, které je ohrožuje důvěru v činnost státního zastupitelství nebo v odbornost jeho postupu anebo snižuje vážnost a důstojnost funkce státního zástupce a zda je v rozporu se slibem státního zástupce (§ 18 odst. 2/ zák. o státním zastupitelství);

d) do doby než rozhodne Shromáždění zástupců sekcí Unie, může výkonný výbor členství v komisi pozastavit.

e) v případě zániku členství v Etické komisi se postupuje podle článku 17 odst. 5 Stanov.

3. Zasedání komise svolává předseda Etické komise na podkladě:

a) podnětu člena Etické komise nebo

b) kvalifikovaného návrhu kteréhokoli člena Unie

4. Etická komise je oprávněna sama zjišťovat stav věci, důvod pro jednání a zda se bude podnětem  a jakým podnětem bude zabývat přednostně nebo vůbec.

5. Jednání Etické komise řídí předseda komise.

6. Prezident Unie se může účastnit zasedání Etické komise, činit návrhy a vyjadřovat se k projednávaným otázkám.

 IV.
Stanoviska a prohlášení Etické komise

1. Před přijetím stanoviska komise vyžádá vyjádření dotčených osob a sekce.

2. V případě neodkladnosti lze vyžádat stanoviska jednotlivých členů komise i elektronickou poštou.

3. Své posouzení chování, jednání a vystupování státních zástupců komise zveřejní formou stanoviska, které bude uveřejněno na webových stránkách a formou prohlášení (tiskové zprávy) může být uveřejněno i prostřednictvím sdělovacích prostředků.

3. Komise je usnášení schopná, jsou-li přítomni všichni členové.

4. Stanovisko komise musí být přijato jednomyslně.

5. Stanovisko komise prezentuje předseda komise nebo prezident Unie

V.

Tento statut byl schválen na Shromáždění zástupců sekcí Unie konaném dne 15. dubna 2010.

 


[1] Etickou komisi

[2] „Slibuji na svou čest a svědomí, že budu při ochraně veřejného zájmu postupovat vždy v souladu s Ústavou a zákony České republiky, jakož i mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, budu respektovat lidská práva, základní svobody a lidskou důstojnost a zachovávat mlčenlivost o věcech, které se dozvím v souvislosti s výkonem funkce státního zástupce, a to i po skončení výkonu této funkce. Při výkonu funkce státního zástupce i v soukromém životě budu chránit důstojnost svého povolání.“