Přihlásit

Shromáždění zástupců sekcí

Shromáždění zástupců sekcí je jako nejvyšší orgán Unie státních zástupců České republiky svoláváno nejméně jednou ročně prezidentem Unie. Na Shromáždění vysílají jednotlivé sekce své delegáty, přičemž počet delegátů je odvozen od počtu jejich členů. Mezi jeho výlučná oprávnění patří například volba a odvolání prezidenta Unie, viceprezidentů a členů Výkonného výboru, či schvalování a změny stanov. Shromáždění může rozhodnout i o rozpuštění Unie a způsobu vypořádání jejího majetku. Úprava pravomocí a fungování Shromáždění zástupců sekcí je obsažena ve článcích 10 a 11 Stanov Unie státních zástupců České republiky.