Přihlásit

Sociální komise

Členové

  • Mgr. Vladimír Hackl (předseda komise)
  • JUDr. Želmíra Andrášková
  • Mgr. Kateřina Boudová
  • JUDr. Vladimír Majer
  • JUDr. Jiří Rokoský

2014-2017

  • Mgr. Vladimír Hackl (předseda komise)
  • JUDr. Želmíra Andrášková
  • Mgr. Kateřina Boudová
  • JUDr. Vladimír Majer
  • JUDr. Jiří Rokoský

 

Statut

 I.

1. Shromáždění zástupců sekcí Unie státních zástupců České republiky (dále jen „Unie“), vědomo si významu problematiky odměňování a sociálního zabezpečení státního zástupce České republiky, v souladu s článkem 18 odst. 2 Stanov Unie  zřizuje  Sociální komisi (dále též „Komise“).

2. Komise se zřizuje jako komise stálá.

II.
Zaměření Komise

1. Smyslem činnosti Komise a jejím cílem je přispět k prosazování zájmů státních zástupců v oblasti jejich odměňování a sociálního zabezpečení.

2. Náplní činnosti Komise je zejména sledování aktuální legislativního vývoje týkajícího se odměňování a sociálního zabezpečení státních zástupců, jakož i vytváření a předkládání podkladů pro aktivity Unie v této oblasti.

III.
Organizační zajištění

1. Složení Komise:

a) Komise je složena z pěti členů.

b) V čele Komise stojí předseda, volený členy Komise a z řad členů Komise, a to prostou většinou hlasů všech členů Komise.

c) Předseda Komise může na svou funkci rezignovat, aniž by tím zaniklo jeho členství v Komisi.

2. Členství v Komisi:

a) Členství vzniká volbou Shromážděním zástupců sekcí Unie.

b) Funkční období členství v Komisi se stanoví na dobu tří let.

c) Člen Komise se může členství vzdát písemným prohlášením.

d) Člen Komise může být odvolán Shromážděním zástupců sekcí Unie v případě, že se dopustí jednání, které je v rozporu s Mravním kodexem státního zástupce, anebo byl odsouzen pro trestný čin nebo mu bylo uloženo kárné opatření ze jednání či chování, které je ohrožuje důvěru v činnost státního zastupitelství nebo v odbornost jeho postupu anebo snižuje vážnost a důstojnost funkce státního zástupce a zda je v rozporu se slibem státního zástupce (§ 18 odst. 2 zákona o státním zastupitelství).

e) Do doby než rozhodne Shromáždění zástupců sekcí Unie, může výkonný výbor členství v Komisi pozastavit.

f) V případě zániku členství v Komisi se postupuje podle článku 17 odst. 5 Stanov Unie.

4. Jednání Komise svolává a řídí předseda komise. Jednání komise může probíhat elektronickou poštou. Členové komise spolu komunikují převážně elektronickou poštou.

5. Prezident Unie se může účastnit zasedání Komise, činit návrhy a vyjadřovat se k projednávaným otázkám.

IV.

V případě, že tento statut nějakou problematiku neupravuje, lze za účelem jejího řešení přiměřeně aplikovat statuty dalších komisí, popř. Stanovy Unie.

V.

Tento statut byl schválen na Shromáždění zástupců sekcí Unie konaném dne 2. 4. 2014.