Přihlásit

Mediální komise

Členové

 • JUDr. Ondřej Šťastný (předseda komise)
 • JUDr. Adam Borgula
 • Mgr. Vladimír Štěpánek
 • Mgr. Ing. Jan Scholle
 • Mgr. Petr Hořín
 • JUDr. Jan Vychyta

Členové 2017 – 2020

 • JUDr. Ondřej Šťastný (předseda komise)
 • JUDr. Adam Borgula
 • Mgr. Vladimír Štěpánek
 • Mgr. Ing. Jan Scholle
 • Mgr. Petr Hořín

Členové 2014 – 2017

 • Mgr. Petr Hořín (předseda komise)
 • JUDr. Jan Lata, Ph.D.
 • JUDr. Ondřej Šťastný
 • Mgr. Pavel Prygl
 • Mgr. Karel Karban
 • Mgr. Vladimír Štěpánek
 • JUDr. Adam Bašný

Náplň činnosti

“Mediální komise se podílí na mediální prezentaci USZ navenek. Za tímto účelem zejména připravuje a iniciuje vydávání tiskových zpráv, jakož i příspěvků zveřejňovaných na webových stránkách USZ. Komise se rovněž podílí na vydávání časopisu UNION a plní i další úkoly stanovené jí usneseními výkonného výboru.”

Koncepce mediální prezentace Unie státních zástupců ČR

Mediální obraz Unie vytváří každý člen unie svým každodenním plněním povinností státního zástupce a veřejným vystupováním v každé věci, která se sama o sobě unie jako takové přímo nedotýká.

I. obecné principy prezentace
II. prostředky mediální prezentace
III. osoby odpovědné za prezentaci a osoby pověřené stykem s médii

 

I.

a) Unie státních zástupců ČR (dále jen unie) se veřejně zásadně vyjadřuje zejména:

 • v případech, kdy jednání nebo výroky veřejně kýmkoli prezentované mohou ohrozit zákonné postavení státního zastupitelství dané čl.80 Ústavy České republiky (zák.č. 1/1993 Sb.), zákonem č. 283/1993 Sb. o státním zastupitelství a dalšími předpisy upravujícími postavení a činnost státního zastupitelství, důvěryhodnost státního zastupitelství nebo důvěryhodnost unie
 • konkrétních věcech týkajících se státních zástupců nebo dalších zaměstnanců státního zastupitelství, pokud by byla ohrožena jejich práva daná zejména Listinou základních práv a svobod (zák.č. 2/1993 Sb.). V takovém případě se unie vyjádří pouze s vědomím dotčené osoby a po seznámení se s co nejúplnějšími podklady předloženými takovou osobou a případně po seznámení se stanoviskem příslušné sekce
 • k připravovaným právním předpisům, pokud se tyto přímo nebo zprostředkovaně dotýkají postavení nebo činnosti státního zastupitelství .

b) Unie se veřejně zásadně nevyjadřuje zejména:

 • v případech, kdy jde o řešení politického problému
 • v případech, kdy jde o řešení osobních nikoli pracovně právních a obdobných sporů prvořadě se nedotýkajících postavení státního zastupitelství.

c) Vyjádření prezentovaná jako názor unie musí být jasná a srozumitelná a nesmí působit agresivně, nesnášenlivě nebo jinak ohrožovat důvěryhodnost unie. Musí vycházet z názorů vyslovených dříve a jsou-li odlišné od názorů dřívějších, musí být při jejich prezentaci vysvětleno, z jakého důvodu tomu tak je.

 

II.

Prostředky mediální prezentace jsou zejména:

 • tisková a jiná veřejná prohlášení a vyjádření
 • dokumenty publikované na internetových stránkách unie (www.uniesz.cz)
 • dokumenty publikované v časopise UNION.

III.

Jménem unie jsou oprávněni vydávat prohlášení

 • prezident unie nebo prezidentem pověřený viceprezident nebo jiný člen výkonného výboru v souladu s postavením a posláním unie a o těchto prohlášeních informuje členskou základnu.

Za obsah dokumentů publikovaných na internetových stránkách unie odpovídá

 • člen unie pověřený publikační činností výkonným výborem, který publikuje dokumenty ve veřejné části internetových stránek po konzultaci s prezidentem a při jeho nedosažitelnosti s některým z viceprezidentů.

Za obsah dokumentů publikovaných v časopise UNION odpovídá

 • člen unie pověřený jako šéfredaktor touto činností výkonným výborem, který publikuje dokumenty po konzultaci s předsedou komunikační komise unie nebo s prezidentem.

Schváleno Výkonným výborem Unie státních zástupců ČR dne 26.3.2007

Statut a jednací řád

Výkonný výbor USZ vydávádle § 18 odst. 4 Stanov Unie státních zástupců České republiky (dále jen „USZ) následující Statut Mediální komise (dále jen „komise”)

Čl. 1
Zřízení a složení komise

1. Komisi zřizuje dle § 18 odst. 2 Stanov USZ výkonný výbor, a to jako stálou.

2. Komise se skládá se spředsedy a nejméně čtyř dalších členů, jmenovaných výkonným výborem.

3. Předseda komise je automaticky tiskovým mluvčím USZ, nestanoví-li výkonný výbor jinak.

4. Šéfredaktor časopisu UNION pověřený ktéto činnosti výkonným výborem dle čl. III. Koncepce mediální prezentace USZ (dále jen „Koncepce”) je členem komise bez dalšího.

5. Členem komise může být pouze člen USZ.

6. Členové výkonného výboru a komisí přizvaní konzultanti se mohou účastnit jednání komise shlasem poradním.

7. Členství vkomisi je čestné.

 

Čl. 2
Úkoly komise

1. Komise se podílí na mediální prezentaci USZ navenek, a to za respektování Koncepce. Za tímto účelem zejména připravuje a iniciuje:

a) příspěvky zveřejňované na webových stránkách USZ,

b) příspěvky týkající se činnosti USZ či resortu státního zastupitelství navržené kuveřejnění včasopise Státní zastupitelství.

2. Komise se podílí na vydávání časopisu UNION, a to při respektování odpovědnosti jeho šéfredaktora ve smyslu čl. III. Koncepce.

3. Komise plní i další úkoly stanovené jí usneseními výkonného výboru.

 

Čl. 3
Informace o činnosti komise

1. Předseda komise předkládá výkonnému výboru informace o činnosti komise na jeho zasedáních.

2. Komise předkládá výsledky své činnosti členům výkonného výboru, bezprostředně po přijetí, cestou elektronické komunikace.

3. Výsledky činnosti Komise se zveřejňují na webových stánkách USZ.

 

Čl. 4
Jednání komise

1. Jednání komise svolává dle potřeby předseda komise nebo jím pověřený člen komise (dále jen „pověřenec”).

2. Komise projednává a řeší otázky vyplývající zjejí působnosti zpravidla prostřednictvím elektronické komunikace.

3. Dílčí otázky vyplývající způsobnosti komise může předseda komise k nebo pověřenec operativně řešit a konzultovat taktéž osobně, aniž by musel svolávat jednání komise.

4. Komise je usnášeníschopná, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina členů. Jedná-li se prostřednictvím elektronické komunikace, má se za to, že se jednání účastní ten člen, jenž zareaguje na výzvu (dotaz) předsedy komise nebo pověřence, a to ve lhůtě, jež musí být vždy součástí takové výzvy (dotazu).

5. Komise přijímá usnesení prostou většinou hlasů.

 

Čl. 5
Účinnost

Tento statut nabývá účinnosti dnem schválení.