Přihlásit

Mravní kodex

Shromáždění zástupců sekcí Unie státních zástupců České republiky, konané ve dnech 6. – 7. dubna 1999 v Praze, vědomo si role státního zástupce při dodržování, uplatňování a prosazování práva i etických nároků pro výkon tohoto poslání, přijalo Mravní kodex státního zástupce a vyzývá členy Unie k jeho dobrovolnému naplňování.

Státní zástupce je povinen

  • Vykonávat svou funkci tak, aby důsledně prosazoval zákonnost, spravedlnost a právní pořádek ve společnosti, respektoval a chránil lidská práva, svobody a lidskou důstojnost.
  • Při výkladu a aplikaci zákona vycházet z jeho pravého smyslu a bránit se byrokratickým, rutinním a alibistickým řešením.
  • Nevyčkávat jen vnějších podnětů, ale aktivně působit všude, kde mu to ukládá nebo umožňuje zákon, otvírat se novým institutům hmotného i procesního práva a usilovat o realizaci jednotné trestní politiky.
  • Funkci vykonávat v souladu se svým svědomím a profesionální ctí, nenechat se ovlivňovat vnějšími vlivy, odmítat jakékoli zásahy, nátlaky, přání, politické zájmy i vlivy mediálních kampaní. Pokud zjistí, že není s to věc spravedlivě vyřizovat, odmítne její přidělení nebo další vyřizování.
  • Dbát o svou obecnou vzdělanost a všeobecný rozhled, trvale usilovat o zvyšování odborné zdatnosti formou účasti na akcích rezortního vzdělávání, ale i samostudiem.
  • Dbát, aby jeho vystupování bylo rozhodné, ale klidné, důstojné a slušné.
  • Nést spoluodpovědnost za řádný chod vlastního úřadu, ale i celé soustavy státního zastupitelství, vytvářet atmosféru vzájemné důvěry, úcty k práci druhého a kolegiality, přispívat k výchově svých mladších kolegů a právních čekatelů. Byl-li vyzván k pomoci při řešení vážných problémů svého či jiného úřadu, smí ji odmítnout jen z vážných důvodů.
  • Nebýt falešně tolerantní k případům porušování etiky jinými státními zástupci a být v případě potřeby připraven o nich pravdivě vypovídat v příslušném řízení. Projevit vhodným způsobem solidaritu, jde-li o nespravedlivý útok na jiného státního zástupce nebo státní zastupitelství.
  • Vést takový osobní život a věnovat se pouze takovým mimopracovním aktivitám, aby neohrozil prestiž svou ani státního zastupitelství. Nepřijímat funkce v politických stranách a nevystupovat na veřejnosti jejich jménem.
  • Mít za věc své profesionální cti být členem Unie státních zástupců ČR, plnit své členské povinnosti, aktivně přispívat k šíření jejích idejí, přijímat a řádně vykonávat funkce, do nichž byl zvolen.

(Publikováno v časopise UNION č. 2/1999)