Přihlásit

Stanovisko Etické komise k pořádání výstav v prostorách státního zastupitelství

Pořádání výstav či vernisáží uměleckých děl vedoucími státními zástupci při příležitosti tradičního předvánočního setkání státních zástupců a přátel vedoucího státního zástupce v budovách a z prostředků státního zastupitelství ve spolupráci s podnikatelskými subjekty, které velmi často vystupují v trestním řízení dozorovaném soustavou státního zastupitelství v postavení poškozených, oznamovatelů či osob jinak zúčastněných na trestním řízení, považuje Etická komise Unie státních zástupců za morální pochybení v podobě porušení bodu 9 Mravního kodexu státního zástupce. Takovéto jednání umocněné skutečností, že takovýto podnikatelský subjekt poskytne státnímu zastupitelství výhodu v podobě bezplatného zapůjčení svých uměleckých děl k akcím tohoto charakteru, může zcela nepochybně ohrozit důvěru veřejnosti v nestranný výkon působnosti státního zastupitelství a snížit prestiž státního zastupitelství.

 

 

Odůvodnění:

 

Na Etickou komisi USZ se na základě podnětu Václava Moravce (Česká televize, pořad Otázky Václava Moravce) obrátila prezidentka Unie SZ s žádostí o zaujetí stanoviska Etické komise USZ ČR ve vztahu k výstavě nazvané “Perly České grafiky”, kterou uspořádal Vrchní státní zástupce JUDr. Vlastimil Rampula ve spolupráci se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group dne 21.12.2010 v prostorách VSZ Praha na základě bezplatné výpůjčky těchto uměleckých děl od uvedené pojišťovny. V souvislosti s tímto požádala prezidentka Etickou komisi USZ o zaujetí stanoviska, zda je takovéto jednání organizátora výstavy v souladu s Morálním kodexem státního zástupce.

 

V souladu se Statutem a jednacím řádem Etické komise Unie státních zástupců ČR si Etická komise USZ nejprve vyžádala k celé žádosti stanovisko JUDr. Vlastimila Rampuly, vrchního státního zástupce v Praze, přičemž dotčený státní zástupce se k věci nevyjádřil.

 

Při posuzování celé záležitosti proto Etická komise vycházela pouze z informací obsažených v podnětu Václava Moravce spolu s přiloženou pozvánkou JUDr. Vlastimila Rampuly na tradiční předvánoční přípitek spojený s vernisáží a vyjádření vrchního státního zástupce v Praze uveřejněném v pořadu České televize „Otázky Václava Moravce“ dne 15.5.2011.

 

Vrchní státní zástupce v Praze v kontextu s projednávanou věcí pro pořad České televize Otázky Václava Moravce uvedl, že zápůjčka obrazů pro výzdobu prostor VSZ v Praze byla realizována z rozpočtových prostředků VSZ v Praze v rámci rozpočtu na provoz schváleného Ministerstvem spravedlnosti ČR. Převážnou většinu nákupů služeb či výrobků státní orgány realizují u soukromých, přesněji řečeno podnikatelských subjektů, proto v tomto směru neshledává nic nesprávného či neetického na spolupráci se společností Kooperativa pojišťovna a.s.

Etická komise se předně zabývala otázkou, zda zmíněné setkání spojené s vernisáží
a následnou výstavou grafik českých umělců nějak souvisí s činností státního zastupitelství
a dospěla k závěru, že nikoliv. Těžištěm působnosti státního zastupitelství je v souladu s čl. 80 Ústavy ČR a ustanovením § 4 zákona o státním zastupitelství trestní řízení, ve kterém státní zastupitelství zastupuje veřejnou žalobu. Státní zastupitelství dále vykonává působnosti svěřené mu příslušnými právními předpisy. V žádném případě však s působností státního zastupitelství nesouvisí pořádání vernisáží či výstav spojených s předvánočním setkáním kolegů a přátel vedoucího státního zástupce. V souladu se svou zákonem stanovenou působností se státní zastupitelství dle § 4 odst. 2 zákona o státním zastupitelství podílí pouze na prevenci kriminality a poskytování pomoci obětem trestných činů. Etická komise sice považuje za zcela běžné, že se státní zástupci setkávají v předvánočním čase se svými kolegy
a přáteli, avšak takováto forma setkání spojeného s vernisáží či výstavou uměleckých děl za spolupráce a poskytnutí výhody ze strany podnikatelského subjektu a z prostředků státního zastupitelství je nevhodná a v rozporu s bodem 9 Mravního kodexu státního zástupce.1

Poté se Etická komise USZ zabývala otázkou, zda výhoda poskytnutá státnímu zastupitelství společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group v podobě bezplatné výpůjčky souboru uměleckých děl může ohrozit důvěru veřejnosti v nestranný výkon působnosti státního zastupitelství a snížit jeho prestiž. Vzhledem ke skutečnosti, že zmíněný podnikatelský subjekt z podstaty své podnikatelské činnosti často aktivně vystupuje v trestním řízení jako poškozený, oznamovatel či podobný účastník trestního řízení, může být takováto výhoda vnímána v očích veřejnosti jako možné ohrožení důvěry v nestranný výkon působnosti státního zastupitelství, a to nepochybně na všech stupních soustavy státního zastupitelství.

Otázkou hospodárnosti jednání vedoucího státního zástupce se Etická komise z důvodu své jasně vymezené působnosti nezabývala.

Etická komise sice hodnotí pozitivně snahu vrchního státního zástupce v Praze vylepšit pracovní prostředí a prostory Vrchního státního zastupitelství v Praze o kvalitní umělecká díla, avšak zvolenou formu považuje za velmi nevhodnou a ze shora rozvedených důvodů v rozporu s Mravním kodexem státního zástupce.

 

———————————

1)     bod 9 Mravního kodexu státního zástupce: „Státní zástupce je povinen vést takový osobní život a věnovat se pouze takovým mimopracovním aktivitám, aby neohrozil prestiž svou ani státního zastupitelství. Nepřijímat funkce v politických stranách
a nevystupovat na veřejnosti jejich jménem.“