Přihlásit

Stanovisko Etické komise USZ k vystoupení JUDr. M. Prokešové

Etická komise Unie státních zástupců dospěla k závěru, že JUDr. Miroslava Prokešová porušila Mravní kodex státních zástupců v jeho bodě 9 a dále § 24 odst. 2 zákona o státním zastupitelství, když dle svého vyjádření uzavřela společně se svým manželem finančně výhodnou smlouvu o půjčce s věřitelem, o kterém věděla, že byl v nedávné době před uzavřením tohoto závazkového vztahu jako podezřelý prověřován v rámci trestního řízení, které dozoroval státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Prachaticích, v jehož čele v té době stála. Uvedenou okolnost měla JUDr. Miroslava Prokešová patřičně v souladu s § 24 odst. 2 zákona o státním zastupitelství akcentovat ve svém osobním životě a s takovouto osobou pak v žádném případě neuzavírat výhodné závazkové vztahy, neboť toto jednání v očích veřejnosti nepochybně ohrozilo důvěru v nestranný výkon působnosti státního zastupitelství.

Etická komise se dále shodla na tom, že vystoupení JUDr. Miroslavy Prokešové před novinářem Jankem Kroupou dne 1.4.2011 nebylo v souladu s bodem 6 Mravního kodexu státních zástupců, neboť nebylo důstojné. Nedůstojný obsah tohoto mediálního vystoupení však považuje Etická komise za podstatně méně významné pochybení v etické rovině, než jak tomu bylo ohledně okolností při uzavírání shora zmíněné smlouvy o půjčce.

 

 

Odůvodnění:

Etická komise USZ se na základě podnětu jejího předsedy v reakci na mediální vystoupení JUDr. Miroslavy Prokešové před novinářem Jankem Kroupou v deníku MF Dnes ze dne 1.4.2011, zabývala jednak otázkou, zda její vystoupení bylo v souladu s Mravním kodexem státních zástupců a dále v návaznosti na informace obsažené v tomto deníku, zda je v souladu s Morálním kodexem státního zástupce a § 24 odst. 2 zákona o státním zastupitelství jednání JUDr. Miroslavy Prokešové, kdy společně se svým manželem uzavřela finančně výhodnou smlouvu o půjčce s věřitelem, o kterém věděla, že byl v nedávné době před uzavřením tohoto závazkového vztahu jako podezřelý prověřován v rámci trestního řízení, které dozoroval státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Prachaticích v jehož čele v té době stála.

V souladu se Statutem a jednacím řádem Etické komise Unie státních zástupců ČR si Etická komise USZ nejprve vyžádala stanovisko JUDr. Miroslavy Prokešové k celé záležitosti, přičemž dotčená státní zástupkyně sdělila, že v daném případě se jednalo o její prvé setkání se sdělovacími prostředky jiného než regionálního charakteru, přičemž na novináře Kroupu naléhala, aby ve svém článku uvedl pravdu, avšak jeho chování bylo cíleným psychologickým nátlakem. Připustila svou chybu ve způsobu, jak s redaktorem MF Dnes Kroupou komunikovala, což přičítá svému špatnému psychickému stavu. Ve vztahu k uzavřené smlouvě o půjčce toliko uvedla, že právě z obavy o nařčení z přijetí úplatku uzavřeli s manželem smlouvou o půjčce v písemné formě a půjčený finanční obnos byl proto transparentně zaslán na jejich účet. Závěrem dodala, že v důsledku svého pochybení hodlá rezignovat na funkci okresní státní zástupkyně OSZ v Prachaticích.

V prvé řadě se Etická komise zabývala otázkou, zda je v souladu s Morálním kodexem státního zástupce a § 24 odst. 2 zákona o státním zastupitelství jednání JUDr. Miroslavy Prokešové jednání při uzavírání předmětné smlouvy o půjčce. Při posuzování takto položené otázky vycházela Etická komise z informací obsažených v úvodníku deníku MF Dnes ze dne 1.4.2011 „Žalobkyně pomohla obviněnému – a ten poslal půl milionu“ redaktora Janka Kroupy, navazujícím článku tohoto autora s titulkem „Úplatek jsem nezvala. Ten milion hned vrátím, slibuji“ a informací zjištěných ze stanoviska JUDr. Miroslavy Prokešové k celé věci.

Etická komise dospěla z pohledu své působnosti k závěru, že za situace, kdy vedoucí státní zástupkyně věděla o tom, že osoba věřitele byla v nedávné době před uzavřením tohoto závazkového vztahu prověřována v rámci trestního řízení, které dozoroval státní zástupce
OSZ v Prachaticích, v jehož čele v té době stála a přesto s takovouto osobou uzavřela finančně výhodnou smlouvu o půjčce, pak pochybila v etické rovině v tom, že zejména nerespektovala ustanovení § 24 odst. 2 zákona o státním zastupitelství,1 které státnímu zástupci ukládá kromě dalšího vystříhat se všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestranný výkon působnosti státního zastupitelství nebo státního zástupce. Tuto povinnost musí státní zástupce zachovávat nejen při výkonu své funkce, ale také ve svém osobním životě. JUDr. Miroslava Prokešová právě zmíněnou povinnost svým jednáním porušila a přinejmenším ohrozila důvěru v nestranný výkon působnosti státního zastupitelství či státního zástupce.

Poté se Etická komise zabývala otázkou mediálního vystoupení JUDr. Miroslavy Prokešové před novinářem Jankem Kroupou dne 1.4.2011. Z obsahu rozhovoru státní zástupkyně s tímto novinářem je zřejmé její nejisté, rozpačité a místy dokonce i plačtivé vystupování. V závěru rozhovoru se státní zástupkyně dokonce obrací na novináře s žádostí o radu, jak postupovat ve věci dále. Takovýto způsob vystupování dle závěrů Etické komise nelze hodnotit jinak než jako nedůstojný, a proto v rozporu s bodem 6 Mravního kodexu státních zástupců.2 Na omluvu státní zástupkyně nelze použít ani argument, že se doposud setkala pouze se zástupci regionálních sdělovacích prostředků. Nedůstojný způsob tohoto mediální vystoupení státní zástupkyně však považuje Etická komise za podstatně méně významné pochybení v etické rovině, než jak tomu bylo ohledně okolností při uzavírání předmětné smlouvy o půjčce.

Závěrem je nutno zmínit, že JUDr. Miroslava Prokešová ze shora popsaných pochybení vyvodila ještě v průběhu posuzování jejího jednání Etickou komisí USZ osobní odpovědnost a vzdala se funkce okresní státní zástupkyně OSZ v Prachaticích a taktéž funkce předsedkyně Jihočeské sekce Unie státních zástupců. Tento krok Etická komise USZ hodnotí pozitivně.

 

Mgr. Petr Nečas
I. viceprezident USZ ČR
předseda Etické komise

 

———————————

1) Státní zástupce je při výkonu své funkce, ve svém osobním životě i při výkonu svých politických práv povinen vystříhat se všeho, co by mohlo vzbuzovat důvodné pochybnosti o dodržování povinností uvedených v odstavci 1, ohrozit vážnost funkce státního zástupce nebo vážnost státního zastupitelství anebo ohrozit důvěru v nestranný a odborný výkon působnosti státního zastupitelství nebo státního zástupce.

2) Státní zástupce je povinen dbát, aby jeho vystupování bylo rozhodné, ale klidné, důstojné a slušné.