Přihlásit

Stanovisko Unie k reorganizaci Policie ČR

Výkonný výbor Unie státních zástupců považuje za nutné veřejně vyjádřit hluboké pochybnosti nad avizovanou reorganizací Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality. Unie státních zástupců je přesvědčena, že tak zásadní změna by měla být výsledkem procesu postaveného na pečlivě zdůvodněné a obhájené analýze přínosů a negativ takové změny, a nikoliv důsledkem překvapivého rozhodnutí vedoucích funkcionářů Policie ČR.

Absence informací a aktuální postoj managementu Policie, že o věci je již rozhodnuto, a tudíž nelze než toto rozhodnutí respektovat, má za důsledek pouze to, že chystaná změna postrádá legitimitu, a to i kdyby byla vedena sebelepšími úmysly. Netransparentní snaha zasáhnout zásadním způsobem do organizace dvou klíčových policejních útvarů z pozice síly je totiž minimálně hrubou chybou v komunikaci, která nově vytvořenému útvaru odejme již na počátku věrohodnost v očích laické i odborné veřejnosti. Vzhledem k tomu, že ani státním zástupcům, kteří s uvedenými policejními útvary úzce spolupracují, nikdo dosud nevysvětlil, v čem má spočívat konkrétní přínos takové změny, je nutno vyjádřit i obavy z dopadů na aktuálně vyšetřované trestní věci.

Nezpochybňujeme, že organizační změny ve strukturách Policie České republiky jsou jednoznačně v gesci policejního prezidenta a ministra vnitra. Nemůžeme však odhlédnout od toho, že takové zásadní změny se dotýkají úzké spolupráce se státním zastupitelstvím, které by proto mělo mít možnost seznámit se s argumenty a vyjádřit se k nim. Nyní zvolený postup je překvapivý už proto, že když se v minulých letech vedla odborná diskuse o přínosnosti vytvoření Národního kriminálního úřadu v podmínkách České republiky, byli státní zástupci k těmto debatám přizváni a měli možnost se k dané problematice vyjádřit.

 

Výkonný výbor USZ

V Praze dne 10. 6. 2016