Přihlásit

Stanovisko Etické komise k členství státních zástupců v Rotary klubech s pravidly profesní etiky

Členství státních zástupců v Rotary klubech není podle názoru Etické komise v rozporu s pravidly profesní etiky státních zástupců ani dikcí § 24 zákona o státním zastupitelství. Etická komise však apeluje na všechny státní zástupce, aby vždy odpovědně a důkladně zvažovali, jak samotnou účast v různých spolcích a klubech, tak své veřejné projevy spojené s členstvím v nich, a to nejen z pohledu příslušných právních předpisů, nýbrž také s ohledem na pravidla profesní etiky spojená s jejich funkcí. Při aktivní účasti
a veřejných projevech spojených s členstvím v těchto sdruženích, pak Etická komise doporučuje spíše určitou míru střídmosti a umírněnosti, neboť je nutné mít vždy na paměti, že nestrannost, spravedlnost a s nimi související důvěryhodnost a prestiž naší profese, jsou příliš cennými kategoriemi, které celá soustava státního zastupitelství musí v očích veřejnosti upevňovat a nikoliv ztrácet.

O d ů v o d n ěn í :

Etická komise se na základě podnětu prezidentky Unie státních zástupců JUDr. Lenky Bradáčové zabývala otázkou souladu členství státních zástupců v Rotary klubech s pravidly profesní etiky a § 24 zákona o státním zastupitelství.

V souladu se Statutem a jednacím řádem si Etická komise nejprve obstarala základní dokumenty a informace o Rotary klubech, a to zejména Stanovy mezinárodní nevládní organizace „Rotary International 2240 – Česká a Slovenská republika, mezinárodní nezisková organizace“, Ústavu Rotary international a dále veřejně dostupné informace o činnosti těchto klubů (např. www.wikipedia.org, www.rotary.org a www.rotary2240.org).

 

Z uvedených dokumentů komise zjistila, že Rotary International je celosvětovou organizací  osobností z podnikatelských a odborných kruhů, která poskytuje humanitární služby a pomoc svým spoluobčanům, prosazuje ve všech oblastech vysoké etické zásady a napomáhá vytváření vzájemné důvěry a míru na celém světě. Rotary je společenstvím, do něhož je zapojeno na 1,2 milionu mužů a žen, organizovaných v téměř 30 000 klubech, působících prakticky ve všech zemích světa.

V České republice působí Rotary International pod názvem Rotary International, Distrikt 2240. Tato organizace získala svoji právní subjektivitu na základě zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění pozdějších předpisů, jako mezinárodní nevládní organizace s působností na území ČR a SR. Rotary kluby (samostatné právní subjekty založené podle českých nebo slovenských právních norem, nejčastěji ve formě občanských sdružení) se na vedení distriktu podílejí prostřednictvím svých zástupců. Nejvyšším orgánem je Distriktní konference. Aktuální stanovy této mezinárodní nevládní organizace byly schváleny Ministerstvem vnitra ČR na základě jeho rozhodnutí ze dne 24. 7. 2008, č.j. MV-55602-2/VS-2008, které nabylo právní moci dne 31. 7. 2008. Ministerstvo vnitra přitom ve svém rozhodnutí konstatovalo, že stanovy shledalo v souladu s právním řádem České republiky.

Ze samotných stanov a dalších dokumentů je zřejmé, že tato organizace není zřizována za účelem podnikání, tvorby zisku ani sdílení kapitálu a jeho funkcinářům ani členům nejsou vypláceny žádné podíly na finančním či jiném movitém i nemovitém majetku. Účelem tohoto subjektu je vykonávat humanitární, charitativní a vzdělávací aktivity označované jako rotariánská služba a zajišťovat vztahy Rotary klubů k vedení Rotary International, a to za účelem prosazování cílů celosvětové organizace Rotary International při uskutečňování humanitárních a vzdělávacích projektů, při podpoře péče o zdraví a sociálních potřeb kdekoli na světě a v obcích, kde působí členské kluby Distriktu 2240, a to vše při respektování vysokých etických zásad ve všech oblastech života vedoucích k napomáhání vzájemnému porozumění mezi lidmi a míru ve světě. Distrikt 2240 zejména organizuje programy péče o mládež, podpory vzdělávání, podpory a rozvoje zdravotní péče, mezinárodní spolupráce a porozumění, humanitární pomoci a pomoci v případě přírodních nebo jiných neštěstí. Rovněž podporuje snahu o vymýcení dětské obrny a jiných nebezpečných nemocí na celém světě, organizuje výměnné pobyty středoškolských studentů a také výměnné profesní pobyty s jinými distrikty Rotary International.

Členem Rotary klubu se může stát jen ten muž či žena, kteří byli k členství vyzváni. Členy klubu jsou dle zmíněných dokumentů dospělé osoby hodnotného charakteru a pověsti, které jsou majiteli, společníky, funkcionáři nebo řediteli v některém podniku, organizaci nebo instituci nebo kteří mají jiné významné společenské postavení. Rotariáni jsou členy toho klubu, který má své sídlo v obci, kde sídlí i jejich podnik nebo instituce, v níž působí, nebo kde alespoň sami trvale bydlí.

S ohledem na uvedené je zřejmé, že Rotary kluby vznikly a fungují v souladu s příslušnými požadavky českého právního řádu, přičemž zjevně respektují základní demokratické principy. Na druhou stranu nelze přehlédnout, že v očích české veřejnosti jsou tyto spolky do jisté míry považovány za elitářská sdružení s nádechem čehosi tajemného, neboť bývají spojovány se zednářským hnutím. Posledně zmíněný pohled části české veřejnosti, je však založen spíše na určitých předsudcích, než-li na objektivně zjištěných skutečnostech, a nelze jej proto považovat za bernou minci.

Etická komise již v minulosti konstatovala, že státní zástupci nežijí v jakémsi skleníku odděleni od života společnosti, ale svými aktivitami se podílejí na nejrůznějších oblastech společenského života, ať již při správě vlastního majetku či při výkonu svých hospodářských, náboženských, politických a sociálních práv. Při výkonu těchto práv jsou pak státní zástupci limitováni, jak právními předpisy především v podobě § 24 zákona o státním zastupitelství,

tak pravidly profesní etiky (Kodexem profesionální etiky státního zástupce vydaným Nejvyšším státním zastupitelstvím či Mravním kodexem Unie státních zástupců). Uvedená pravidla a právní předpisy však nelze vykládat extenzivně na úkor zmíněných práv státních zástupců. Za účelem výkonu svých shora rozvedených práv se státní zástupci sdružují, a to v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti. Jsou členy různých spolků, sdružení, tělovýchovných jednot, sportovních a jiných klubů, církví a náboženských společností, společenství vlastníků bytových jednotek, členy bytových družstev a mnoha jiných korporací soukromého práva. Všem zmíněným subjektům je společné, že se jedná o právnické osoby soukromého práva sdružující jejich členy na základě svobodného a dobrovolného rozhodnutí. Pokud jsou zmíněné spolky a sdružení založeny a vykonávají svou činnost v souladu s českým právním řádem, za současného respektování základních demokratických principů, pak není důvod vylučovat státní zástupce z účasti na takovýchto spolcích.

Je však zapotřebí opakovaně zmínit, že při výkonu těchto svých práv musí státní zástupci ctít povinnosti, které jim ukládá § 24 zákona o státním zastupitelství a pravidla profesní etiky, zejména pak povinnost vyslovenou v odstavci druhém § 24 zákona o státním zastupitelství, spočívající v tom, aby se státní zástupci při výkonu své funkce, ale také ve svém osobním životě a při výkonu svých politických práv vystříhali všeho, co by mohlo jednak vzbuzovat důvodné pochybnosti o dodržování pravidel profesní etiky, jednak ohrozit důvěru veřejnosti v nestranný a odborný výkon působnosti státního zastupitelství nebo státního zástupce.

S ohledem na uvedené si proto Etická komise dovoluje apelovat na všechny kolegyně a kolegy, aby vždy odpovědně a důkladně zvažovali, jak samotnou účast v různých spolcích a klubech, tak své veřejné projevy spojené s členstvím v nich, a to nejen z pohledu příslušných právních předpisů, nýbrž také s ohledem na pravidla profesní etiky spojená s jejich funkcí. Při aktivní účasti a veřejných projevech spojených s členstvím v těchto sdruženích, pak Etická komise doporučuje spíše určitou míru střídmosti a umírněnosti, neboť je nutné mít vždy na paměti, že nestrannost, spravedlnost a s nimi související důvěryhodnost a prestiž naší profese, jsou příliš cennými kategoriemi, které celá soustava státního zastupitelství musí v očích veřejnosti upevňovat a nikoliv ztrácet.

 

V Hradci Králové dne 26. 11. 2012
Mgr. Petr  N e č a s

předseda etické komise USZ