Přihlásit

Unie státních zástupců vystoupila na Sjezdu českých právníků

Unie státních zástupců se na staroslavné půdě Univerzity Karlovy v Praze dne 5. května 2022 zúčastnila obnoveného Sjezdu českých právníků, jehož tradice sahá až do roku 1904. Představili jsme zde obsáhlý odborný text k tématu odpovědnosti státního zastupitelství a státního zástupce, který klade důraz na nezávislost státního zástupce. Ten bude spolu s příspěvky ostatních právnických profesí publikován v knize, kterou vydá Univerzita Karlova. Našimi koreferenty byli profesoři Právnické fakulty UK Jan Musil a Jan Wintr.

Zástupci všech právnických profesí se shodli na společném závazku bránit hodnoty demokratického právního státu. Důležitost těchto principů je ve světle současné války v Evropě ještě větší než kdy předtím. Jednota českých právníků a sjezdový výbor tvořený představiteli všech právnických profesí organizovaných profesními komorami, nebo zapsanými spolky, kterými jsou Česká advokátní komora, Notářská komora České republiky, Exekutorská komora České republiky, Soudcovská unie České republiky, Unie státních zástupců České republiky a Unie podnikových právníků České republiky, přijali na Sjezdu českých právníků následující komuniké:

Jednota českých právníků a představitelé všech právnických profesí si uvědomují zvýšenou společenskou a profesní odpovědnost právnických profesí za ochranu demokratického právního státu. Prohlašují, že právnická obec vynaloží veškeré úsilí k obraně jeho principů a hodnot, jejichž středobodem je garance základních práv a svobod jednotlivce i dobrá správa věcí veřejných. Cílem tohoto úsilí je posilování obecného respektu k institucím a právním institutům, jež právní stát zosobňují, k principu rovnosti lidí před zákonem, a dále uplatňování odborných znalostí nejen k poctivému výkonu právnického povolání, ale také k hájení svobody a demokracie. Současná válka v Evropě ukazuje, že o hodnoty, jež leží v srdci západní civilizace, je třeba dennodenně usilovat ještě více než dříve.

Sjezdovým výborem bylo zvoleno široké téma „Právníci – odpovědnost nejenom profesní, ale i společenská, a institucionální pojistky jejich nezávislosti“. Jednotlivé právnické stavy detailně zpracovaly právní analýzy a provedly výklad zvoleného tématu, každý ve směru těch institucionálních pojistek, jež považují z pohledu svého poslání za zásadní. Zpracované referáty a na ně navazující koreferáty, vše v podání špičkových osobností české právnické obce, jakož i diskusní příspěvky reflektující písemné analýzy, poskytují pevný základ pro součinnost a vzájemný respekt právnických stavů, nezbytné při prosazování a hájení základních principů právního státu. Jsou též kvalitním podkladem pro případné legislativní úpravy a zároveň základem pro relevantní vnímání společenského poslání jednotlivých právnických profesí odbornou i laickou veřejností.

Právnická obec je přesvědčena, že je nutné hájit a dále nalézat společné hodnoty, na nichž lze stavět spolupráci, respekt a pochopení, to vše při vědomí přirozených odlišností, které výkon a poslání jednotlivých právnických profesí přináší. Je připravena nabídnout svoji odbornost při legislativním procesu, při řešení etických otázek, podílet se na zvyšování právní kultury v České republice, tedy převzít svůj díl odpovědnosti za věci budoucí. Zvláště dnes, při současném dění u nás, v Evropě i ve světě, se nám, právníkům, jeví tento postoj jako nanejvýš potřebný.

Podrobný online záznam sjezdu je dostupný zde: https://advokatnidenik.cz/2022/05/05/prvniho-novodobeho-sjezdu-ceskych-pravniku-se-ucastni-pravnicke-spicky/

Ondřej Šťastný

viceprezident a tiskový mluvčí Unie státních zástupců