Přihlásit

Zástupci Unie se zúčastnili mezinárodní konference Go For Zero Corruption

Mezinárodní konference Go For Zero Corruption, kterou Ministerstvo spravedlnosti ČR pořádalo v Praze ve dnech 9. a 10. listopadu 2017 ve spolupráci s Radou Evropy a skupinou GRECO, se zúčastnili i členové Unie státních zástupců – prezident Jan Lata a člen výkonného výboru Radim Dragoun. Připomeňme, že skupina států proti korupci (GRECO) byla zřízena na půdě Rady Evropy v roce 1999 kvůli monitorování států v oblasti dodržování protikorupčních standardů a aktuálně sdružuje 49 států (48 států evropských a USA).

V úvodu konference ministr spravedlnosti Robert Pelikán podepsal dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě proti korupci, čímž splnila Česká republika jeden z restů z hodnocení Skupiny, neboť zmíněný protokol už ratifikovalo 44 ze 48 evropských členů GRECO.

Jako prevence korupce je České republice ve vztahu ke státnímu zastupitelství skupinou Greco po čtvrtém hodnotícím kole doporučováno:

  1. přijmout podrobnější úpravu výběru a kariérního postupu státních zástupců, aby se rozhodování zakládalo na objektivních a jednotných kritériích, zejména zásluh, a aby bylo možné se proti takovým rozhodnutím odvolat k soudu
  2. reformovat postupy jmenování a odvolávání nejvyššího státního zástupce a dalších vedoucích státních zástupců, které by mělo být založené na jasných a objektivních kritériích a na možnosti se proti nim odvolat k soudu; rozhodnutí o jmenování by mělo vycházet z povinného a transparentního výběrového řízení a odvolání být možné pouze v kontextu kárného řízení
  3. přijmout profesní etický kodex pro všechny státní zástupce
  4. přijmout přísnější právní úpravu vedlejších činností státních zástupců včetně zavedení požadavku na jejich hlášení a přiměřeného dohledu dodržování stávajících omezení v oblasti vykonávání těchto činností

Dále konference probíhala ve třech po sobě následujících panelech (prevence korupce u státních zástupců, soudců a členů parlamentu), přičemž z našeho pohledu byl jistě nejzajímavější debatní panel týkající se doporučení ohledně státního zastupitelství. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman položil otázku: k čemu by byly  nezávislé soudy, pokud by nebylo nezávislé žaloby? Znepokojující je rovněž vývoj v justici obecně v okolních zemích tzv. Vysegrádské čtyřky, spočívající ve značné ingerenci politických stran do výkonu spravedlnosti. Dále označil za zklamání, že nebyl přijat zákon o státním zastupitelství, není tak nadále transparentně upravena úprava výběru a kariérního postupu státních zástupců, procesu jmenování a odvolání nejvyššího státního zástupce nebo profesního etického kodexu. Pokud jde o etický kodex, ten je nyní připravován jako tzv. „softlow“ – formou dohody ministra spravedlnosti, nejvyššího státního zástupce, vrchních státních zástupců a krajských státních zástupců.

Jan Lata podal přítomným informaci o ústavním zakotvení státního zastupitelství. V krátkosti seznámil přítomné s počty kárně stíhaných státních zástupců, které je vyšší než počty kárně stíhaných soudců, třebaže těch je více než dvakrát tolik, je otázkou proč tomu tak je. Popsal vývoj zákona o státním zastupitelství ve vztahu k míře možnosti ministra spravedlnosti zasahovat svými oprávněními do chodu státního zastupitelství. Zmínil princip demonokratizace soustavy státního zastupitelství ve srovnání s prokuraturou, který může být vhodnou pojistkou proti případným nezákonným zásahům shora vůči postupu nižších státních zastupitelství, a to zejména vzhledem ke slabému institucionálnímu postavení nejvyššího státního zástupce, který může být vládou odvolán kdykoli bez uvedení důvodu. Na závěr svého příspěvku uvedl, že za doby minulé sehrála velmi kladnou roli na místo neexistujících rad stáních zástupců roli právě Unie SZ, která aktivně vystoupila proti některým sporným krokům bývalého vedení NSZ.

Dále debatující zmínili změnu rétoriky politiků, zatímco před minulými volbami se předháněli v protikorupčních opatřeních, dnes spíše hovoří o tom, že se státní zástupci „utrhli“, zatímco dříve byli kritizováni jako „zametači“. Soustava státního zastupitelství je sice nyní funkční, důvěryhodná, ale stojí to na lidech a o nikoli na zákonné opoře, jak by bylo též žádoucí.

Za sebe vyslovuji přání, aby tyto ne příliš povzbudivé úvahy zůstaly po co nejdelší dobu jen teoretickým povzdechem.

Radim Dragoun

Člen výkonného výboru Unie státních zástupců