Přihlásit

Stanovisko Etické komise k účasti státních zástupců v televizních vědomostních soutěžích

Účast státních zástupců a právních čekatelů státního zastupitelství v televizních soutěžích a volnočasových pořadech není podle názoru Etické komise v rozporu s pravidly profesní etiky státních zástupců ani § 24 zákona o státním zastupitelství. Etická komise však apeluje na všechny státní zástupce i právní čekatele státního zastupitelství, aby vždy odpovědně a důkladně zvažovali, zda účastí na aktivitách, se kterými je spojeno veřejné vystupování a projevy, nehrozí snížení vážnosti, důvěryhodnosti a prestiže profese státního zástupce. Je žádoucí, aby státní zástupce i právní čekatel státního zastupitelství při takovýchto činnostech měli vždy na paměti nutnost zachování určité míry střídmosti i umírněnosti a odolali jakémukoliv osobnímu exhibicionismu. Toto pravidlo je pak nutné dodržovat nejen z hlediska vlastního projevu, ale i z hlediska typu aktivity, které se hodlá zúčastnit. Současně je také nutno vážit a hodnotit i skladbu dalších osob, které se na dané aktivitě budou případně spolupodílet či kooperovat. 

 O d ů v o d n ě n í :

Etická komise se na základě dotazu právního čekatele jednoho z okresních státních zastupitelství zabývala otázkou souladu účasti státních zástupců či právních čekatelů státního zastupitelství v televizních vědomostních a dovednostních soutěžích s pravidly profesní etiky a § 24 zákona o státním zastupitelství.

V souladu se Statutem a Jednacím řádem Etická komise danou otázku projednala, a to jak ve vztahu k zásadám uvedeným v § 24 zákona o státním zastupitelství, tak z hlediska pravidel profesní etiky vyslovených v Kodexu profesionální etiky státního zástupce vydaném Nejvyšším státním zastupitelstvím či v Mravním kodexu Unie státních zástupců.

V kontextu dané otázky se pak především jedná o dodržení mravní povinnosti státního zástupce vést takový osobní život a věnovat se pouze takovým mimopracovním aktivitám, aby neohrozil prestiž svou ani státního zastupitelství. S dodržováním tohoto pravidla přirozeně souvisí společenská role státního zástupce a nutnost jejího cílevědomého budování.

Etická komise již v minulosti opakovaně konstatovala, že státní zástupci nežijí v jakémsi skleníku odděleni od života společnosti, ale svými aktivitami se podílejí na nejrůznějších oblastech společenského života. Je však potřeba mít stále na paměti, že státním zástupcem je každý z nás nejen v pracovní době, ale že i svými mimopracovními činnostmi, které odrážejí naše postoje i cíle, se podílíme na budování společenské role naší profese a současně jsme její samozřejmou součástí. Rovněž není možno zapomínat na spoluúčastníky, kteří s námi na těchto činnostech případně budou kooperovat a se kterými taktéž bezesporu budeme spojováni.

Ve výše řečených souvislostech je proto nutné trvale se snažit o přirozené budování vlastní autority při všech činnostech, kterých se účastníme. Etická komise proto všem státním zástupcům i právním čekatelům, kteří se na výkon této funkce teprve připravují, doporučuje pečlivě vybírat i hodnotit své soukromé aktivity tak, aby důvěryhodnost a prestiž naší profese byla v očích veřejnosti upevňována a nikoli snižována.

V Ostravě dne 14. 5. 2015

Mgr. Brigita Bilíková, předsedkyně Etické komise USZ