Přihlásit

Stanovisko Unie státních zástupců ke snižování platů v justici

Unie státních zástupců si je vědoma nesnadné ekonomické situace v zemi, zaviněné především přetrvávající pandemií Covid-19. Nic proto nenamítala proti zmrazení platů státních zástupců a soudců po celý rok 2021, které považovala za projev solidarity. Plánuje-li však nyní vláda nikoli pouze zmrazit, ale od února 2022 dokonce fakticky snížit platy státních zástupců a soudců, jde o neakceptovatelný postup, porušující roky platná zákonná pravidla pro výpočet platů v justici. Ty jsou s časovým zpožděním pevně spojeny s průměrnými výdělky v národním hospodářství a jejich vývojem. Stručně řečeno, v případě růstu ekonomiky platy státních zástupců a soudců poměrně stoupají, v případě krize naopak automaticky klesají.

Není žádný důvod uvedená pravidla porušovat a nesystémově snižovat platy, nadto ve chvíli, kdy vybraným jiným zaměstnancům státu se platy zvyšují. Takový postup je v evidentním rozporu s ústavním pořádkem, neboť narušuje nezávislost justice coby stěžejní součásti demokratického právního státu. Vadným je konečně i formální proces schvalování změn, protože je zcela zjevné, že současná situace objektivně nepředstavuje stav legislativní nouze. Je tak přinejmenším nešťastným signálem, že první návrh nové vlády takto úzce se dotýkající justice byl kabinetem přijat bez jakékoliv diskuze s jejími zástupci, za porušení standardního legislativního procesu a s plným vědomím, že jde podle všeho o návrh protiústavní, jak ostatně vyplývá i z vyjádření Legislativní rady vlády.

Unie státních zástupců si proto dovoluje oslovit politickou reprezentaci se zásadní výzvou, aby při úvahách a legislativních krocích směřujících k platovým restrikcím státních zástupců a soudců postupovala s maximální odpovědností k principům fungování právního státu, jehož základním pilířem je nezávislý výkon justice. V opačném případě nezbude, než otázku platů státních zástupců a soudců řešit civilními žalobami před soudy. Je třeba dodat, že zmrazení a jiné formy reálného snižování platů v justici nepředstavují takovou úsporu, která by mohla významněji přispět k řešení současného rozpočtového schodku.

Výkonný výbor Unie státních zástupců, 7. ledna 2022